โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560

Keyword:     จำนวน  อุตสาหกรรม  เครื่องหนังและรองเท้า  แรงงาน  โรงงาน  โรงงานเครื่องหนัง  ไตรมาส 3/2560 

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560

111.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 1,348 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 26 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 11 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560

222.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 1,345 ราย จำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 495 ราย และจำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 1,728 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในไตรมาส 3/2560 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 10 โรงงาน เงินลงทุน 232.7 ล้านบาท และคนงานรวม 561 คน ประกอบด้วย

  1. โรงงานหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม จำนวน 4 โรงงาน

  2. โรงงานใยแก้ว จำนวน 2 โรงงาน

  3. โรงงานโรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป จำนวน 1 โรงงาน

  4. โรงงานทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า จำนวน 3 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 102.4 ล้านบาท และคนงานรวม 1,485 คน ได้แก่ โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

และภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 33.5 ล้านบาท และคนงานรวม 28 คน ประกอบด้วย

  1. โรงงานหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม จำนวน 1 โรงงาน

  2. โรงงานโรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป จำนวน 1 โรงงาน

  3. โรงงานทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า จำนวน 1 โรงงาน

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

Share this Post:
View article: 479