โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม

Keyword:     ข้อมูลด้านการตลาดสิ่งทอ  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม  เครื่องแต่งกายมุสลิม  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาข้อมูลด้านการตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายงานการศึกษาข้อมูลด้านการตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอาเซียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปีพ.ศ. 2560 จากสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์สําคัญของกิจกรรมคือต้องการมุ่งเน้นการค้นคว้าความรู้โดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาดเข้ามาช่วยเพื่อทําให้ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหารายงานการศึกษาที่สําคัญประกอบด้วยบทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อเศรษฐกิจประเทศ พฤติกรรมการบริโภคและตลาดการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และแนวทางการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯอนึ่ง รายงานการศึกษาเล่มนี้จะสําเร็จลุล่วงไปมิได้หากปราศจากคําแนะนําและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานจากสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการเก็บข้อมูลและการให้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะสํานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจํากรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงโตเกียว และจาการ์ต้า อินโดนีเซีย คณะผู้จัดทํารายงาน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินธุรกิจและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยต่อไป

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กันยายน 2560

 

Share this Post:
View article: 758