โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560

Keyword:     sme strong  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเสวนาการออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ปี 2560 เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง


(จากขวา) นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุรัตนพัฒการทอ และนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level) ในปี 2560 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ ผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัย และ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ สามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจได้จริง งานดังกล่าวจัดขึ้นวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงขอเชิญผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เข้าร่วม“โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) ปี 2560” โดยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข คือ

1. เป็นผู้ประกอบการภาคการผลิต
2. เป็นนิติบุคคลที่มีขนาด SME ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีผลประกอบการ 3 ปีย้อยหลัง ไม่ติดลบเกิน 5%)
3. ไม่อยู่ในกลุ่ม SMEs ที่เข้าร่วมโครงการปี 2559
4. ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและก่อสร้าง

แนวทางการดำเนินงาน
1. ประเมินศักยภาพและปัญหาและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น
2. ให้คำปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการ 3 วัน (ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

สิ่งที่จะได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 วัน โดยสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจการ (เช่นลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธภาพในการทำงาน)
2. เป็นแนวทางการทำข้อเสนอการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุง หรือการประยุกต์ใช้เพื่อของบประมาณในการดำเนินงานกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานสนับสนุน (การปรับปรุงกระบวนการผลิต เทคโนโลยีใหม่ที่รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต)
3. สร้างโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมหรือแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
4. เป็นสมาชิกโครงการ สสว. โดยสามารถนำไปยื่นขอสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการในอนาคต 


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ :goo.gl/A1QFKc หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.smi.or.th/

Share this Post:
View article: 861