​Raffles visit THTI

Keyword:     fashion  raffles  พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  มาตรฐานสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สิ่งทอ  แฟชั่น 14 กันยายน 2560 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา จาก  Raffles  International College ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) ทั้งนี้เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ  อาทิ ด้านมาตรฐานสิ่งทอ และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและฟังก์ชั่น นำไปพัฒนาและต่อยอดการออกแบบแฟชั่นสู่เชิงพาณิชย์  ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ถนนพระราม 4
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 869