สถิติสิ่งทอไทย 2559/2560

Keyword:     fiu  situation  statistic  thti  trade  สถิติสิ่งทอไทย59/60  สศอ. 

 

สถิติสิ่งทอไทย ปี 2559/2560

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศ โดยมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาครัฐ  ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขัน การที่จะสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลสำคัญที่แม่นยำและทันสมัย สถาบันฯ จึงได้จัดทำและเผยแพร่สถิติสิ่งทอไทยเป็นประจำทุกปี

สำหรับรายงานสถิติสิ่งทอไทยปี 2559/2560 มีเนื้อหาประกอบด้วย โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและเศรษฐกิจไทย การผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย การค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยและโลก ดัชนีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-ธันวาคม 2559) และรายชื่อสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดทำสถิติสิ่งทอให้มีความทันสมัยและครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลมาโดยตลอด สถาบันฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องและยินดีรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถิติและฐานข้อมูลของสถาบันฯ  ท้ายนี้ สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2559/2560 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งบุคคลผู้สนใจทั่วไป

                                                        

                             สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

                                         (สิงหาคม 2560)

รายงานสถิติิสิ่งทอไทย 2559-2560 : ดาวน์โหลด

 

Share this Post:
View article: 2073