สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

Keyword:     ป่านศรนารายณ์  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  หุบกะพง  เพชรบุรี  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์ 

 

 
​10 ส.ค.2560 เวลา 11.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร "อาคารนิทรรศการ รูปของพ่อ...ที่บ้านหนู" ภายในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนายาง ที่ย้ายไปก่อสร้างยังที่แห่งใหม่เมื่อปี 2557 ให้เป็นอาคารนิทรรศการถาวร แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2560 จัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้หลักการทรงงาน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นมัคคุเทศน์จิตอาสา ถ่ายทอดเรื่องราวและให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม

นอกจากนี้ ในอาคารได้แบ่งพื้นที่จัดทำเป็นห้องสมุดให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ได้เข้ามาส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทำประติมากรรมจากกระดาษเหลือใช้ เพื่อพัฒนาให้เป็นของที่ระลึกจำหน่ายสร้างรายได้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กที่เข้ามามีส่วนร่วม

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "๙ ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บนผืนแผ่นดินหุบกระพง" ซึ่งจัดแสดงการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อาทิ ครีมอาบน้ำสปา เกลือสปาขัดผิว และสบู่สมุนไพรนมแพะของกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน การปลูกหน่อไม้ฝรั่งของกลุ่มผักปลอดภัย การเลี้ยงแพะพันธุ์ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงแพะ และการแปรรูปป่านศรนารายณ์ พืชเศรษฐกิจ เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของกลุ่มสตรีศิลปาชีพ (พิเศษ) ป่านศรนารายณ์ หุบกะพง สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2514 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมบรูณาการ การดำเนินงาน นับเป็นหมู่บ้านสหกรณ์แห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันดำเนินกิจการให้บริการสมาชิกแบบครบวงจร มีสมาชิกจำนวน 552 คน ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อาชีพมั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน
Cr :  http://nwnt.prd.go.th

สำหรับในการแปรรูปป่านศรนารายณ์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากป่านศรนารายณ์ โดยได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน ในการให้ทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนา และยังได้รับความร่วมมือจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัย และ ความร่วมมือจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาในการปรับผิวเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่กระด้างและระคายเคืองผิวให้นุ่มขึ้น ทั้งยังร่วมสร้างองค์ความรู้จากการใช้สีย้อมที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น นำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีทีมคณะทำงานโครงการฯ เข้าร่วมรับเสด็จ  ณ  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

Share this Post:
View article: 905