สศอ.ร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอเปิดสัมมนา “การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไท

Keyword:     eco factory  green industry  green productivity  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สศอ.  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา  “การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย” ภายใต้โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 บริษัท โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้การต้อนรับ

ภายในงานได้มีการสรุปการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการโดย นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย การบรรยายหัวข้อ  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และกระบวนการให้  โดยนางสาวพรรรัตน์  เพชรภักดี  ผู้อํานวยการอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หัวข้อ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย ดร.อาทิตย์  พัฒนพงศ์ชัย  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์โดยผู้ประกอบการสิ่งทอไทยที่เข้าร่วมโครงการ 3 บริษัท ได้แก่  1. บริษัท ไทยวาโก้  จํากัด (มหาชน)  2. บริษัท แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง จํากัด  3. บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จํากัด  เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Share this Post:
View article: 320