สัมมนาการพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในอนาคตฯ

Keyword:     สัมมนา 


ด้วย รัฐบาลโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมโดยใช้สิ่งทอเทคนิคเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ในระยะยาว จึงได้กำหนดจัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “การพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในอนาคต” ภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการบูรณาการอุตสาหกรรมสิ่งทอกับอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนา “การพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในอนาคต : Building Added Value for The Future of Thailand’s Textile Industry” ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมในฮอลล์ 103 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียน Click

 

 

กำหนดการสัมมนา

สัมมนา การพัฒนาสิ่งทอไทยสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมในอนาคตฯ


ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมในฮอลล์ 103 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เวลา

หัวข้อ

13.30 - 14.30 น.

ลงทะเบียน

14.00 - 14.05 น.

กล่าวต้อนรับ

      โดย      คุณอิสระ บุรินทรามาตย์
                    กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
          

14.05 - 14.15 น.

กล่าวรายงานและกล่าวเปิดสัมมนา

            โดย    ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

                    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

14.15 – 14.45 น.

บรรยายเรื่อง

 

“แนวนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยสู่การเชื่อมโยงระดับอุตสาหกรรม :
The Agricultural Development Policy toward Industrial Linkage”

 

           โดย      คุณจริยา สุทธิไชยา

                    เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    

14.45 - 15.45 น.

เสวนาเรื่อง

“สิ่งทอเทคนิคกับการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร :
Upgrade Agrotech with Functional Textile”

 

           โดย      ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ

                    ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

 

                    คุณกมล นารูลา

                    กรรมการผู้จัดการบริษัท นารูลานันวูเว่น จำกัด

 

           ดำเนินรายการ

           โดย    คุณพีรพร พละพลีวัลย์

                    ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ

                    สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

15.45 - 16.00 น.

ถาม - ตอบ

 

16.00 น.

ถ่ายภาพรวมกัน มอบของที่ระลึก และจบสัมมนา
 

 

 

 

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560)

  • ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย

  • สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากจำนวนที่นั่งจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

          ลงทะเบียน CLick

  • สำรองที่นั่งได้ที่ อีเมลล์: tassanee@thaitextile.org หรือโทร 0-2713-5492-9 ต่อ 740

  • ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและวิทยากรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
     

 

Share this Post:
View article: 1279