กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Keyword:     กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 


 

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยการนำกลไกประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าญ สมาพันธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นการให้เงินทุนที่ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี/มาตรฐานเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านการบริหารจัดการ โดยการวางแผนธุรกิจให้เป็นระบบ อาทิ การจัดทำบัญชีเดียว ด้านการเข้าสู่ช่องทางการตลาด โดยใช้ IT หรือ E-commerce เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ สนับสนุน SMEs ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อเป็นกองทุนที่จะช่วยเติมเต็มให้ SMEs ที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติได้ มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนได้ ซึ่งจะทำให้ SMEs เป็นฐานการสร้างราบยได้และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน (Local Economic) ตามหลักการ Thailand 4.0

 

คุณสมบัติการขอรับทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 1. เป็น SMEs ที่มีศักยภาพและมีขนาดของกิจการ ดังนี้

1.1) กิจการประเภทการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท

1.2) กิจการประเภทการค้าปลีก หรือการค้าส่ง ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 100 ล้านบาท

 1. เป็น SMEs ที่เป็นนิติบุคคลไทย ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

 2. เป็น SMEs ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่ม

3.1) กลุ่มธุรกิจ (Sector หรือ Cluster) ที่เป็นกลุ่ม 10 S-Curve หรือ ที่เชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่กลุ่ม 10 S-Curve หรือ

3.2) ธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายในการให้การสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

 1. เป็น SMEs ที่จะใช้เงินทุนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการ/สินค้า/บริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เช่น การรับรองมาตรฐาน การนำนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี หรือที่เกี่ยวกับ Digital เข้ามาใช้ในกิจการ เป็นต้น

 2. เป็น SMEs ที่เคย หรืออยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการภาครัฐ หรือ องค์กรเอชนที่มีลักษณะเป็นการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ หรือ เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การจัดการ และการเงิน ทั้งในรูปกิจกรรมกลุ่ม หรือ การจัดที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือเฉพาะราย หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแนวคิด/แผนธุรกิจ หรือ SMEs ดีเด่นด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชน พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ

 3. มีระบบบัญชีเดียว หรือ แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว

 4. ไม่เป็น NPL หรือ ถูกดำเนินคดี ณ วันยื่นขอเข้าโครงการ

 5. ไม่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและมีประวัติการขำระหนี้ปกติ อย่างน้อย 12 งวด ก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

 6. ต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ดังนี้

9.1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท

9.2) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 200 ล้านบาท

9.3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตกรรมไทย

 1. ยินยอมนำส่งข้อมูลทางบัญชีของกิจการและข้อมูลเครดิตให้กับกองทุน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกองทุนตามรอบบัญชีทุกปี ตลอดอายุการชำระคืนหนี้

 2. หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

***ทั้งนี้หากสนใจสามารถ Download ใบคำขอสินเชื่อ/ร่วมลงทุน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1501