รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนเมษายน 2560

Keyword:     2017  ภาวะสิ่งทอ  สถานการณ์  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  เมษายน 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 490.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 354.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.99 ทำให้เกินดุลการค้า 136.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้สี่เดือนแรกของปี (เดือนมกราคม – เมษายน) มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,122.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 1,483.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 ทำให้เกินดุลการค้า 639.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (เมษายน 2560)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนเมษายน  2560 พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 319.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 97.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.18 ตลาดส่งออกที่ขยายตัว คือ เวียดนาม บังกลาเทศ และกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.79 18.68 และ 13.45 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 58.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.47 โดยญี่ปุ่น และจีนยังเป็นตลาดหลักในการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.31 และ 1.35 และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 62.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 171.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.02 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 7.26

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-เมษายน 2560)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสี่เดือนแรกของปีนี้ พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 1,373.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 436.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33 จากส่งออกไปเวียดนาม บังกลาเทศ และกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.40 20.79 และ 11.62 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 251.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 โดยส่งออกไปญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.80 และ 23.80 และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 244.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.63 โดยส่งออกไปจีนและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.65 และ 3.17 สำหรับเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 749.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.53 โดยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ลดลงร้อยละ 12.13 และ 3.39

 

ตารางมูลค่านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (เมษายน 2560)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนเมษายน 2560 พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 260.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้ายและเส้นใย มีมูลค่านำเข้า 134.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 จากการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.17 2.94 และ 13.20 ตามลำดับ ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 126.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.94 โดยจีนเป็นตลาดนำเข้าอันดับ 1 ลดลงร้อยละ 9.27 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้าเท่ากับ 94.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.39

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-เมษายน 2560)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสี่เดือนแรกของปีนี้ พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 1,060.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 538.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 522.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.94 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 422.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 โดยนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.25

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสี่เดือนแรกของปีนี้ พบว่า ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น จีนและสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.87 4.53 4.35 และ 0.50 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 8.31 โดยสินค้าที่ส่งออกไปอาเซียนโดยส่วนใหญ่เป็นผ้าผืน คิดเป็นมูลค่า 206.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย ตลาดญี่ปุ่น เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งทออื่น ๆ เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตลาดจีน เส้นใยประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกมากที่สุด

 

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

         คาดว่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มน่าจะทรงตัว เนื่องจากคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าลดลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน แต่ก็ยังมีตลาดส่งออกที่ขยายตัวได้ดี เช่น ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และบังกลาเทศ ส่วนการนำเข้าน่าจะนำเข้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิต

 


 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

6 พฤษภาคม 2560

 

Share this Post:
View article: 15996