กสอ.หนุน Roadshow Co-Design สร้างนักออกแบบ Innoneering ยุคใหม่ในพื้นที่ภาคใต้

Keyword:     co-design  global reach  innoneering  smes  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  การออกแบบเชิงกลุ่ม  นครศรีธรรมราช  สถาบันฯสิ่งทอ  สร้างนักออกแบบ  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ smes สู่ตลาดโลก 

13 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัด  Co-design Roadshow ครั้งที่ 3  ในกิจกรรม “สร้างนักออกแบบ Innoneering designers  ยุคใหม่” ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) สนับสนุนงบประมาณโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำหรับการจัดงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่การสร้างมาตรฐานการจัดการออกแบบเชิงกลุ่ม co-design บรรยายโดย นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ  อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  , หัวข้อ กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ  โดยนายวินัย พรหมจันทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวข้อ สิทธิประโยชน์การลงทุนสำหรับธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีการวิจัยหรือการออกแบบ โดยนายวิวัฒน์  หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองความรู้ด้านการสร้างมาตรฐานการจัดการออกแบบเชิงกลุ่ม กระบวนการ co-design แก่นักออกแบบและผู้ประกอบการ  ที่มีความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก

Image Gallery

Share this Post:
View article: 579