กสอ.และสถาบันฯสิ่งทอ Road Show Co-Design Innoneering ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

Keyword:     codesign  globalreach  innoneering  sme  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กสอ.  การออกแบบเชิงกลุ่ม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สร้างนักออกแบบ  แฟชั่น 

8 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัด  Co-design Roadshow ครั้งที่ 2  ในกิจกรรม “สร้างนักออกแบบ Innoneering designers  ยุคใหม่” ภายใต้โครงการ  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)  ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ คณะศิลป์ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ ในหัวข้อ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่การสร้างมาตรฐานการจัดการออกแบบเชิงกลุ่ม co-design โดย นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ  อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  หัวข้อ กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ  โดยคุณละเอียด  ไขศรีมธุรส ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และหัวข้อ สิทธิประโยชน์การลงทุนสำหรับธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีการวิจัยหรือการออกแบบ โดยนายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองความรู้ด้านการสร้างมาตรฐานการจัดการออกแบบเชิงกลุ่ม กระบวนการ co-design แก่นักออกแบบและผู้ประกอบการ  ที่มีความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมแฟชั่น พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการและนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา กว่า 30 คน

Share this Post:
View article: 777