นวัตกรรม PLA...กับการต่อยอดของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Keyword:     pla  นวัตกรรม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ  อุตสาหกรรม 

นวัตกรรม PLA...กับการต่อยอดของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต Polylactide (PLA) คือแป้งที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (renewable resource) ซึ่งได้แก่พืชที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการบด หรือ โม่พืชนั้นให้ละเอียดเป็นแป้ง จากนั้นทำการย่อยแป้งให้ได้เป็นน้ำตาล และนำไปหมัก (fermentation) ด้วยจุลินทรีย์เกิดเป็น Lactic Acid ซึ่งมีกรรมวิธีคล้ายกับการหมักเบียร์ จากนั้นนำ Lactic Acid ที่ได้มาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นสารใหม่ที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนเรียกว่า lactide หลังจากนั้นนำมากลั่นในระบบสุญญากาศเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างได้เป็นโพลิเมอร์ของ lactide ที่เป็นสายยาวขึ้นเรียกว่า Polylactic Acid (PLA) ซึ่งการกำหนดความยาวของสายโพลิเมอร์ให้ได้ตามที่ต้องการจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสมบัติของ PLA เปลี่ยนไปตามลักษณะการใช้งาน ทั้งนี้ PLA สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและสิ่งทอ ได้เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม อีกทั้ง PLA ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความใส ไม่ย่อยสลายในสภาพแวดล้อมทั่วไป แต่สามารถย่อยสลายได้เองเมื่อนำไปฝังกลบในดิน

Polylactic acid (PLA) เป็นพอลิเมอร์ในกลุ่มของ พอลิเอสเตอร์ (Polyester) จากการผลิตและการสังเคราะห์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และมีสมบัติที่ดีเพียงพอ รวมทั้งพร้อมในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงวัสดุเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น มีการนำไปผลิตใช้งานที่หลากหลาย เช่น ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม, เส้นใยในหมอน/ที่นอน (Fiberfill), ผ้าไม่ทอ (Nonwoven),พรมปูพื้น (Carpet) และเบาะรถยนต์ เป็นต้น

ข้อมูลด้านเทคโนโลยี

พอลิแลคไทด์  (PLA) เป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกเส้นใยสิ่งทอ จาก Polylactic acid เป็นนวัตกรรมด้านวัสดุแห่งอนาคตที่เกิดจากความต้องการในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (bio-based compostable plastics) ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถปลูกใหม่ทดแทนได้ เช่น มันสำปะหลัง หรืออ้อย เป็นต้น มีกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ ผนวกกับเทคโนโลยีด้านเคมีระดับสูง แต่ใช้พลังงานต่ำกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิม รวมทั้งมีคุณสมบัติการแตกสลายตัวทางชีวภาพกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ซึ่งพืชสามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในการสังเคราะห์แสง เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ทำให้พลาสติกชีวภาพปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยกว่าพลาสติกทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

จากเหตุผลข้างต้นการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอยู่เดิม  ให้สามารถใช้ในการผลิตวัตถุดิบที่ได้จากวัสดุชีวมวล ถือเป็นการลงทุนที่เหมาะสมหรือแทบจะไม่ต้องลงทุนใดๆ เพียงแค่การนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการมาทดลองพัฒนากับเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม และถือเป็นการต่อยอดให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

เรื่องโดย : อลงกรณ์ กาญจนวนิชกุล นักวิชาการสิ่งทอ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 1429