จีนปฏิรูปภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ

Keyword:     กฎระเบียบสิ่งทอ  จีน  ภาษี  เศรษฐกิจ 

จีนปฏิรูปภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ

11.jpg

หลายปีที่ผ่านมาจีนได้พยายามดำเนินการปฏิรูปภาษีเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายต่างเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเร่งปฏิรูปภาษี ขยายฐานภาษีที่จะนำมาลดอัตราภาษี และปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านภาษีในเวทีระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมรับมือแผนการลดภาษีครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ตามนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ (โดนัล ทรัมป์) ซึ่งคาดหวังว่าการลดภาษีดังกล่าวจะส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมาจีนได้มีการปฏิรูประบบภาษีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในเมื่อเดือนเมษายน 2560 สภาแห่งรัฐได้เสนอมาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งได้จำแนกอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้มีความง่ายขึ้น โดยมีเพียง 3 อัตราเท่านั้น คือ ร้อยละ 6 11 และ 17 รวมทั้งลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร แก๊ซธรรมชาติและอุตสาหกรรมบางสาขาจากเดิมร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 11 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นด้านภาษีในรอบปีภาษี 2560 -2562 เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลกล่าวคือธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 500,000 หยวน จะชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 (จากปกติที่ร้อยละ 50) และการเพิ่มการลดหย่อนภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 โดยรัฐบาลจีนคาดว่ามาตรการต่าง ๆ เหล่านนี้จะลดภาระภาษีให้แก่ธุรกิจประมาณ 380 พันล้านหยวน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  

การลดภาษีของรัฐบาลในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ทั้งจากประชาชนและธุรกิจในจีน อาทิเช่น กลุ่มบริษัท Beijing Huatian Catering (ดำเนินธุรกิจรับจัดเลี้ยง) และบริษัท Beijing Pilosmart Technology จำกัด เป็นต้น

ที่มา : 1)  www.chinadaily.com.cn

        2) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

Share this Post:
View article: 798