ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     2560  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เดือนเมษายน  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.17 อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของกลุ่มของภูมิภาคเอเชียและอาเซียนเป็นสำคัญ

โดยมูลค่าการส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2560 (ม.ค.-มี.ค) ตลาดญี่ปุ่นมีอัตราขยายตัวร้อยละ 6 ตลาดจีนขยายตัวร้อยละ 5 เวียดนามเติบโตร้อยละ 10 อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 บังคลาเทศขยายตัวร้อยละ 29 เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 ตลาดกัมพูชาขยายตัวร้อยละ 8.43 และ อินเดียขยายตัวร้อยละ 6.70

สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้เกิดการลดการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของประเทศไทย

จัดทำโดย

อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

Share this Post:
View article: 440