สิ่งทอสำหรับป้องกัน (ชุดผจญเพลิง)

Keyword:     textile garment proflie  ชุดผจญเพลิง 

1.    ความหมายและนิยามของสิ่งทอเพื่อการป้องกัน

         สิ่งทอสำหรับป้องกัน (Protective Textile) คือ สิ่งทอ เสื้อผ้า รวมถึงอุปกรณ์สิ่งทอทีใช้ในการป้องกันจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจเกิดระหว่างกิจกรรม หรือกระบวนการทำงาน หรือแม้แต่สำหรับกิจกรรมยามว่าง สิ่งทอเพื่อการป้องกันเป็นสิ่งทอที่นำมาใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลเป็นหลัก เน้นการป้องกันจากภัยอันตรายในหลากหลายกรณี เช่น สิ่งทอ หรือเสื้อผ้าป้องกันความร้อนจัด ความเย็นจัด รังสี สารเคมี ก๊าซ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เสื้อผ้ากันกระสุน เสื้อผ้าที่ง่ายแก่การมองเห็นถูกใช้ในงานจราจร เสื้อผ้าสำหรับป้องกันไฟในงานดับเพลิงที่ถูกใช้ในงานป้องกันของตำรวจและทหาร เป็นต้น

สิ่งทอสำหรับป้องกัน สามารถแบ่งตามประเภทการใช้งานได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. สิ่งทอที่ใช้ป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Particulate Protection) เป็นสิ่งทอหรือเสื้อผ้าที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เสื้อผ้าสำหรับคนทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ต้องปราศจากการปนเปื้อนจากฝุ่น และเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำหรับเสื้อผ้าประเภทนี้จะเป็นเสื้อผ้าทั้งประเภททอ (Woven) ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของคาร์บอน นิกเกิล และอลูมิเนียม ผ้าประเภทไม่ทอ (Nonwoven) และ ผ้าที่มีลามิเนท (Laminate) โดยคุณสมบัติหลักที่สำคัญ คือ ประสิทธิภาพในการกรอง การส่งผ่านความชื้น คุณสมบัติในการให้อากาศซึมผ่าน การป้องกันสารเคมี และป้องกันการติดไฟ

2. สิ่งทอที่ใช้ป้องกันสารเคมี (Chemical Protection) เป็นสิ่งทอหรือเสื้อผ้าที่ใช้ในงานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การป้องกันทางทหาร คุณสมบัติหลักที่สำคัญ คือ ทนต่อการกัดกร่อน ป้องกันการซึมผ่านของของเหลวและก๊าซ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งทอทำจากฝ้าย ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ ไนลอน

3. สิ่งทอที่ใช้ป้องกันไฟ (Flame Retardant) เป็นสิ่งทอหรือเสื้อผ้าที่ใช้ในงานผจญเพลิง โดย ชุดผจญเพลิงประกอบด้วยเสื้อคลุม กางเกง ชุดชั้นใน หมวก ถุงมือ เครื่องมือช่วยหายใจ คุณสมบัติหลักที่สำคัญ คือ ผ้าสามารถทนต่อการฉีกขาด กันน้ำซึมได้ดี และผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก สิ่งทอที่ใช้ป้องกันไฟถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ ในงานบรรเทาสาธารณภัย ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในสายการบิน

4. สิ่งทอที่ใช้ป้องกันการตัดและของมีคม (Cut Resistant) เป็นสิ่งทอหรือเสื้อผ้าที่ใช้ในการป้องกันจากของมีคม เช่น เสื้อคลุม ถุงมือ ปลอกแขน ผ้าคลุม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากของมีคม ซึ่งนำไปใช้ได้หลากหลาย เช่น ในภาคอุตสาหกรรม งานเหมือง ทางทหาร เป็นต้น เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยผสม (Composite yarn) ระหว่างเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยโลหะ

5. สิ่งทอที่ใช้ป้องกันจากกิจกรรมภายนอก (Outdoor Protection, High Visibility) เป็น   สิ่งทอหรือเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับงานจราจรเพื่อให้เป็นที่สังเกตง่าย หรือเสื้อผ้าที่อำพรางการมองเห็นสำหรับพวกทหาร และตำรวจ และเสื้อผ้าสำหรับการนันทนาการ กิจกรรมยามว่าง เช่น เสื้อผ้า ถุงมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในสภาวะอากาศหนาวจัด นอกจากนี้ยังมีสิ่งทอเพื่อการป้องกันประเภทอื่น ๆ เช่น สิ่งทอเพื่อการป้องกันฝุ่น สายรัด เป็นต้น

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ตลาดสิ่งทอเทคนิคสำหรับป้องกัน มีมูลค่า 236.62 พันล้านบาท ในปี 2555 และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 258.03 พันล้านบาท ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเป็น 278.19 พันล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.3

(พันล้านบาท)

รูปที่ 1 รายได้ตลาดสิ่งทอเทคนิคสำหรับเพื่อการป้องกัน ปี 2555 – 2562

ที่มา : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางเทคนิค เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 12 สาขาในอนาคต

 

2. ความสำคัญของสิ่งทอสำหรับป้องกัน

         การเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แม้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่บางครั้งก็ไม่สามารถป้องกันได้ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ชุดผจญเพลิงจึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอัคคีภัย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งทอสำหรับป้องกันจึงมีบทบาทสำคัญต่อการคุ้มครองชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยเช่นกัน จากรายงานข้อมูลตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่า ใน พ.ศ. ปี 2556 ประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินจากอัคคีภัยนับพันล้านบาท มีผู้เสียชีวิต 100 ราย ผู้บาดเจ็บกว่า 200 ราย ดังนั้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับป้องกันหรือเพื่อความปลอดภัย (Protective Textile) โดยเฉพาะชุดผจญเพลิงและสิ่งทอกันลามไฟ นับว่ามีความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือและปกป้องชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

3. กระบวนการผลิตชุดผจญเพลิง

         3.1 กระบวนการผลิตของผู้ผลิตชุดผจญเพลิงจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า การผลิตชุดผจญเพลิงในประเทศมีผู้ผลิตน้อยราย การผลิตเริ่มจากการกำหนดคุณสมบัติจากทางลูกค้า (Specification) ผู้ผลิตจึงจะจัดหาวัสดุหรือวัตถุดิบให้ตรงกับข้อกำหนดของลูกค้าที่ต้องการ สำหรับวัตถุดิบโดยเฉพาะผ้ากันไฟ วัสดุกันความร้อนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 80 โดยมีขั้นตอนการผลิตดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตของผู้ผลิตชุดผจญเพลิงจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

 

         สำหรับกระบวนการเย็บต่อชั้นจะใช้ฝีเข็มที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความหนาของเนื้อผ้าและตะเข็บ กล่าวคือ เมื่อเย็บประกบกัน 3 ชั้น จะใช้เข็มพิเศษที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

         สำหรับการทดสอบที่ใช้มาตรฐานของยุโรป  สามารถใช้การทดสอบได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม   สิ่งทอ แต่สำหรับการทดสอบด้วยมาตรฐานอเมริกาปัจจุบันนั้นต้องส่งไปทดสอบที่ประเทศอังกฤษ

         3.2 องค์ประกอบของชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย 4 ชั้นเรียงตาม ลำดับ ได้แก่

 

 

                  1) ชั้นนอกสุด (Outer Shell) เป็นชั้นที่สำคัญสุดเนื่องจากต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรงจึงต้องมีคุณสมบัติต้านทานการลุกติดไฟจากการสัมผัสกับเปลวไฟที่มีความร้อนสูง ผ้าที่นิยมใช้ทำชุดชั้นนอกสุด เช่น ผ้า Nomex ซึ่งผลิตจากเส้นใย ARAMID มีคุณสมบัติต้านการลามไฟในตัวเอง

                  2) ชั้นตัวกั้นน้ำ (Moisture Barrier) ทำด้วยผ้าทนความร้อน เคลือบด้วยสารกันซึม สามารถป้องกันน้ำ สารเคมี ของเหลวซึมผ่าน และกันไอความร้อนจากภายนอกได้ พร้อมทั้งสามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายของผู้สวมใส่ได้

                  3) ชั้นตัวกันความร้อน (Thermal Barrier) เป็นชั้นช่องอากาศระหว่างตัวผู้สวมใส่กับแหล่งความร้อน เพื่อป้องกันความร้อน เนื่องจากอากาศถือเป็นฉนวนกันความร้อนในตัวเอง

                  4) ชั้นในสุด (Inner Liner) เป็นชั้นที่สัมผัสกับตัวผู้สวมใส่ ลักษณะเป็นผ้าปิดคลุม (Face Cloth) มีความอ่อนนุ่มและลื่น เพื่อทำให้เกิดความสบาย เพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหว รวมทั้งสามารถซับเหงื่อของผู้สวมใส่

 

Share this Post:
View article: 1564