สถาบันฯสิ่งทอระดมความเห็นทุกภาคส่วนเตรียมปรับบทบาทรองรับอุตสาหกรรม 4.0

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  ปรับโครงสร้าง  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  อุตสาหกรรม4.0  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม  แฟชั่น 

     16 -17 พ.ค.60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมระดมความคิดเห็น อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม 

    สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทายาทรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในหลากหลายมิติ ทั้งบริบทที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอรูปแบบความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม รวมทั้ง ความต้องการและปัญหาของภาคธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมและความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปรับบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้สอดรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Stateroom 3 ชั้น 8 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  และชั้น 1 ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล 


 

Share this Post:
View article: 821