ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งทอ"

Keyword:     ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  เรื่อง "ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งทอ"

วันที่  24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 
วัตถุประสงค์การอบรม
1.  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้หลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานสากลของฉลากสิ่งแวดล้อม ตาม ISO 14020
2.  เพื่อให้ผู้อบรมทราบฉลากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น ฉลากเขียว, EU Flower, GOT เป็นต้น
3.  เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมข้อมูลเพื่อสมัครฉลากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
 
เนื้อหาการอบรม
1.  มาตรฐานการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อม
2.  ข้อกำหนดของฉลากสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น ฉลากเขียว, EU Flower, GOT เป็นต้น
3.  Workshop การคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพรินท์เบื้องต้น
 
วิทยากร    สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Ø คุณจุฑามาศ  โกเมนไทย 
Ø คุณสนธิลักษณ์ สุขะสุคนธ์
 
หลักสูตรนี้เหมาะกับ  
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
 
อัตราค่าอบรม :  1,605 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)             

      * สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  
       ชำระเงินค่าอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี   อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
       ธนาคารทหารไทย สาขากล้วยน้ำไท 
                เลขที่บัญชี 149-2-01710-6
       ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท   
                เลขที่บัญชี 117-4-200780
*กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 0 2712 4527 พร้อมใบสมัคร เข้ารับการอบรม หรือ e-mail : suthatip@thaitextile.org

*กระทรวงการคลังได้รับรองแล้วว่าสถาบันฯเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึกอบรมของสถาบันฯสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 100

Share this Post:
View article: 596