E-Newsletter_no.38

Keyword:     1/2560  newsletter  no.38  thti  ม.ค.-มี.ค.60  รายไตรมาส 

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส ฉบับที่ 38 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฉบับที่ 38

Business ข้อมูลธุรกิจ

ข่าวรอบโลก :

นโยบายกีดกันการค้า "ทรัมป์" กระทบ "เอเชีย" หนักสุด

111.jpg

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ของ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากที่รอคอยฟังสุนทรพจน์ของทรัมป์ในวันดังกล่าวต่างพากันผิดหวังที่ไม่ได้ยินนโยบายเศรษฐกิจเป็นเนื้อเป็นหนัง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/01/thti3101201704)

ข้อมูลตลาด :

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2559

111.jpg

            ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

            รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/02/thti0302201701)

 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนธันวาคม 2559

222.jpg

   ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

   รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/02/thti0902201703)

 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2559

ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในปี 2559

333.jpg

               ที่มา : กรมศุลกากร

               ประมวลผลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/02/thti0902201704)

 

Design ออกแบบ

Design for Wellness: Functional Textiles นวัตกรรมแนวคิดและการออกแบบ

จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ทำให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอชะลอตัวลงทั่วโลก แต่ในชณะเดียวกัน กลุ่มสินค้าเพื่อสุชภาพ การแพทย์และการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นสร้างคุณภาพชีวิตทีี่ดีกลับมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มชี้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงวิถึชีวิต และการเข้าสูงยุคผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุชภาวะ หรือ wellness จึงมีโอกาสทางการตลาดอยู่ การขยายตัวของตลาดในแนวนี้จึงส่งผลโดยตรงต่อการออกแบบและพัฒนาสินค้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งแต่เดิมจะเน้นการออกแบบเพื่อให้เกิดความสวยงาม มาเป็นการออกแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ครบทุกด้าน

3.jpg4.jpg

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2016/12/thti1912201602)

  

Innovation นวัตกรรม เทคโนโลยี

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

111.jpg

PASAYA ผู้นำด้านการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งทอ เป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีสิ่งทอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้แรงบันดาลใจที่ยึดถือมาเสมอ คือ ความรักต่อชีวิต คือแรงปรารถนาต่อพาซาญ่า (A Passion for Life is A Passion for PASAYA) พร้อมได้ออกแบบและคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทุกประเภท และ 1 ใน Function นั้นคือ Safety: เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/01/thti2001201702)

 

Quality มาตรฐานคุณภาพ

มณฑลฝูเจี้ยนติดตามกฏระเบียบใหม่สำหรับสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอของยุโรปและอเมริกาอย่างเคร่งครัด

111.jpg

สำนักงานควบคุมตรวจสอบและกักกันโรคสินค้าแห่งมณฑลฝูเจี้ยน (CIQ) ได้เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปและอเมริกาได้ออกกฏระเบียบใหม่สำหรับสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ โดยได้กำหนดปริมาณของสารโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (ต่อไปนี้จะเรียกย่อว่าสาร NPE) และอัพเดทรายการวัสดุที่ห้ามใช้กับสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอของมณฑลฝูเจี้ยนควรติดตามกฏระเบียบ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/01/thti2001201703)

 

Join us กิจกรรมสถาบันฯ

Functional textiles for Safety: สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย

444.jpg555.jpg666.jpg

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ “Functional textiles for Safrty: สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย” ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยาย (พิเศษ) เรื่อง Functional textiles for Wellness: แนวนโยบายการส่งเสริมสิ่งทอนวัตกรรม ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/01/thti1901201702)

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเทรนด์การออกแบบไหมไทย 2018

888.jpg

16 ก.พ.60 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนา เทรนด์การออกแบบไหมไทย “Modern Thai Silk 2018” กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมา ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/02/2017-02-16)

 

High Value Creation สร้างนักออกแบบ Innoneering

777.jpg

คุณวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา High Value Creation : Design to Global พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมช่างเทคนิคชั้นสูง ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยมีคุณนฤมล ศิริทรงธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กล่าวรายงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดเสวนา High Value Creation : Design to Global  เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวูฒิ อาทิ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, คุณพิษณุ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, คุณกวี พฤกษาพรพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย และคุณปฎิกรณ์ วุทธานันท์ ทายาทนักธุรกิจสิ่งทอและตัวแทนคนรุ่นใหม่ จาก Textile Gallery Co.,Ltd. (PASAYA) ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณอภิญญา บุญยะประณัย (กุ๊ก) พิธีกร TV5  พร้อมการบรรยายในหัวข้อ “Digital Marketing : Do Local, Think Global”  โดย คุณไดสึเขะ นากาจิมะ จาก องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และการบรรยายในหัวข้อ “Fashion Co-Supply Chain : How to be successful?” โดย เรืออากาศเอก ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://www.thaitextile.org/index.php/blog/2017/02/2017-02-21)

 

Share this Post:
View article: 700