กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม

Keyword:     design  idweek  industrial design  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  การออกแบบอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม
(Industrial Design Week 2017) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ Thailand Industrial Design Center
 
กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017:Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ Thailand Industrial DesignCenter เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานดีไซน์ สร้างผู้ประกอบการ 4.0
 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด Industrial Design Week ณ อาคาร Thailand Industrial DesignCenter (Thai-IDC)  เผยว่าประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบและการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านการออกแบบของประเทศที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด จึงยังไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงได้ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ไทยแลนด์ 4.0  เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) หรือ Thai-IDC  เพื่อเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับชาติแห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงการจัดกิจกรรม Industrial Design Week 2017 หรือสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2560 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเริ่มต้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงามและมีประโยชน์หรือคุณค่าในการใช้งาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 31 หน่วยงาน
 
นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่ากิจกรรมเปิดบ้าน (Open House)ณ อาคาร Thailand Industrial Design ซอยตรีมิตร ระหว่างวันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2560 นี้ เป็นหนึ่งพื้นที่กิจกรรมใน 11 พื้นที่ของIndustrial Design Week หรือสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมการเปิดบ้านครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industry DesignCenter: Thai-IDC) ซึ่งเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักออกแบบให้สามารถเข้าถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมการเปิดบ้านในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพลาสติก สมาคมไทยคอมโพสิทสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน ได้แก่ สมาคมพ่อค้าผ้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานได้แก่
-         การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยร่วมต่างๆ ที่แสดงถึงศักยภาพของผลงานและบริการ
-         การให้คำปรึกษาแนะนำหรือคลินิกอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
-         การสัมมนาในหัวข้อการออกแบบในอุตสาหกรรม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม พลาสติก และคอมโพสิท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบในระดับสากล

ทั้งนี้งานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017: Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week) จะมีการกระจายสถานที่จัดงานไปยัง 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/THTIIndustrialdesign และ http://www.thaitextile.org และกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 โทร 0 2367 8026 โทรสาร 0 2381 1603

Share this Post:
View article: 883