เศรษฐกิจ ก.อุตฯ เตรียมของบกลางปีเพิ่มอีก 60 ล้านบาทให้ Thai-IDC

Keyword:     id-society.com  industrial design week 2017  news  thai idc  thai-idc  thailand industrial design center  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ข่าวรายวัน 

ก.อุตฯ เตรียมของบกลางปีเพิ่มอีก 60 ล้านบาทให้  Thai-IDC
 

กระทรวงอุตสาหกรรมจะของบกลางปีเพิ่มอีก 60 ล้านบาท ให้กับศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายงานไปยังภูมิภาคให้ 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม หรือ Industrial Design Week 2017: Inspire ideas for Smart SMEs (ID Week)และเปิดตัวฐานข้อมูลและเว็บไซต์ id-society.com ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือในเบื้องต้นกับสำนักงบประมาณแล้ว ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC)อีก 60 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีงบประมาณจำนวน 80 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนภูมิภาค

โดยเริ่มจาก 11 จังหวัดที่มีศูนย์ภาคของกสอ.ตั้งอยู่ โดยมุ่งเน้นขยายงานการเชื่อมโยงสถาบันเครือข่าย การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแบรนด์โดยมุ่งยกระดับการผลิตจากการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) ไปสู่การผลิตในรูปแบบของตนเอง (Original Design Manufacturer : ODM) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนก้าวไปสู่การสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

นายอุตตม กล่าวย้ำถึงแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ว่า ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  รัฐบาลจะมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการสร้างเครือข่ายศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจำจังหวัด ที่มีคณะกรรมการตามแนวทางประชารัฐที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทำงานในลักษณะคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนระดับจังหวัดหรือกรอ.จังหวัด ช่วยให้เอสเอ็มอีและstart-up ให้สามารถเข้ารับการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ รวมวถึงเงินทุน ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ขนาด 20,000 ล้านบาท จะเริ่มทำงานในอีก 2 เดือนนับจากนี้ไป

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกสอ. กล่าวว่า การจัดทำเรื่องของบประมาณกลางปีเพิ่มเติมอีก 60 ล้านบาท กสอ.จะดำเนินการแล้วเสร็จและนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้  สำหรับงาน ID Week 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมพลาสติกและคอมโพสิท และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าดีไซน์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

สำหรับงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017: Inspire ideas for Smart SMEs (ID Week) มีการกระจายสถานที่จัดงานใน 11 พื้นที่ของ 14 หน่วยงานร่วม จาก 31 หน่วยงาน

สำหรับ เว็บไซต์ id-society.com จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้าถึงบริการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และยังทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วยข้อมูลด้านแหล่งวัตถุดิบ ผู้ดำเนินการผลิต ผู้ให้บริการออกแบบ และหน่วยงานสนับสนุนในรูปแบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ID Week 2017 ผู้ร่วมงานประกอบด้วย 1. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ สถาบันพลาสติก สมาคมไทยคอมโพสิท และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมพื้นที่ ณ อาคาร Thailand Industrial Design Center 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3. สถาบันบุนกะแฟชั่น 4. สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8. มหาวิทยาลัยรังสิต 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนอีก 17 หน่วยงาน ที่ร่วมจัดบูทแสดงผลงานและให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมการบรรจุภัณฑ์ สมาคมไหมไทย สมาคมคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่ง สิ่งทอไทย สมาคมธุรกิจไม้ สมาคมเครื่องนุ่งห่ม สมาคมพ่อค้าผ้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ดังนั้น งาน Industrial Design Week จึงนับว่าเป็นกิจกรรมการเริ่มต้นในการเชื่อมโยงระหว่าง นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงามคือ design และ มีประโยชน์หรือคุณค่าในการใช้งาน คือ Function อย่างมีประสิทธิภาพ-สำนักข่าวไทย


ที่มา : http://www.tnamcot.com/content/663965

Share this Post:
View article: 709