กสอ. จัดอบรม Co-Design Workshop กิจกรรม สร้างนักออกแบบ Innoneering

Keyword:     co-design  designers  fashion  global reach  innoneering  supply chain  กสอ.  ยกระดับผลิตภัณฑ์ smes สู่ตลาดโลก  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 


1 ก.พ.60 กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม Co-Design Workshop และนำเสนอแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Co-design Supply chain ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)  โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมทั้งหมด 35 ราย ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็น 10 กลุ่ม จากนั้นจะพัฒนาเข้าสู่กระบวนการผลิตและนำไปจัดแสดงผลงานในพื้นที่ค้าปลีกเพื่อทดสอบตลาด และเตรียมความพร้อมต่อยอดสู่การขายจริง   

Share this Post:
View article: 947