โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

Keyword:     ปี 2559  ม.ค.-ธ.ค.  อัญมณี  อุตสาหกรรม  เครื่องประดับ  โรงงานอัญมณี  ไตรมาส 4 

โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

111.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

    จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ สิ้นปี 2559 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) มีจำนวนรวม 791 โรงงาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 โดยมีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 16 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 3 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

222.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนแรงงานในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 1,221 ราย จำนวนแรงงานในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 891 ราย และจำนวนแรงงานในโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 142 ราย

ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีแและเครื่องประดับ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 69.97 ล้านบาท และคนงานรวม 157 คน ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิก นาก หรืออัญมณี

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 94.82 ล้านบาท และคนงานรวม 810 คน ได้แก่ โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

Share this Post:
View article: 794