โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

Keyword:     ปี 2559  ม.ค.-ธ.ค.  รองเท้า  อุตสาหกรรม  เครื่องหนัง  โรงงานเครื่องหนัง  ไตรมาส 4 

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

111.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

    จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ สิ้นปี 2559 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) มีจำนวนรวม 1,333 โรงงาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 21 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 12 โรงงาน

 

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

222.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนแรงงานในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 2,111 ราย จำนวนแรงงานในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 1,044 ราย และจำนวนแรงงานในโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 245 ราย

ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 10 โรงงาน เงินลงทุน 260.23 ล้านบาท และคนงานรวม 430 คน ประกอบด้วย

  1. โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัด และแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 4 โรงงาน

  2. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม จำนวน 2 โรงงาน

  3. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจากใยแก้ว จำนวน 1 โรงงาน

  4. โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป พรือพลาสติกเข้ารูป จำนวน 2 โรงงาน

  5. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง การทำรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า จำนวน 1 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 9.50 ล้านบาท และคนงานรวม 91 คน ได้แก่ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูปหรือพลาสติกเข้ารูป

และภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 45.73 ล้านบาท และคนงานรวม 112 คน ประกอบด้วย

  1. โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัด และแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 3 โรงงาน

  2. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม จำนวน 1 โรงงาน

  3. โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป พรือพลาสติกเข้ารูป จำนวน 1 โรงงาน

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 949