โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

Keyword:     ปี 2559  ม.ค.-ธ.ค.  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  โรงงานสิ่งทอ  ไตรมาส 4 

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

111.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

    จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ สิ้นปี 2559 (เดือนมกราคม-ธัันวาคม) มีจำนวนรวม 4,788 โรงงาน ขยายตัวลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 84 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 89 โรงงาน

 

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

222.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 โดยมีจำนวนแรงงานในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 6,394 ราย จำนวนแรงงานในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 10,473 ราย และจำนวนแรงงานในโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 3,130 ราย

ฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 16 โรงงาน เงินลงทุน 287.5 ล้านบาท และคนงานรวม 1,102 คน ประกอบด้วย

 1. โรงงานทอผ้า จำนวน 2 โรงงาน

 2. โรงงานพิมพ์ผ้า จำนวน 1 โรงงาน

 3. โรงงานเคหะสิ่งทอ จำนวน 1 โรงงาน

 4. โรงงานเชือกและทอกระสอบ จำนวน 1 โรงงาน

 5. โรงงานปักลวดลาย จำนวน 1 โรงงาน

 6. โรงงานพรม จำนวน 1 โรงงาน

 7. โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 9 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการ มีจำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 741.34 ล้านบาท และคนงานรวม 2,112 คน ประกอบด้วย

 1. โรงงานพิมพ์ผ้า จำนวน 1 โรงงาน

 2. โรงงานเคหะสิ่งทอ (ผ้าใบ/เต็นท์) จำนวน 1 โรงงาน

 3. โรงงานถักผ้า  จำนวน 1 โรงงาน

 4. โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 2 โรงงาน

และภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 15 โรงงาน เงินลงทุน 405.97 ล้านบาท และคนงานรวม 2,501 คน ประกอบด้วย

 1. โรงงานทอผ้า จำนวน 1 โรงงาน

 2. โรงงานพิมพ์ผ้า จำนวน 1 โรงงาน

 3. โรงงานเคหะสิ่งทอ จำนวน 2 โรงงาน

 4. โรงงานถักผ้า จำนวน 3 โรงงาน

 5. โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 8 โรงงาน

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

Share this Post:
View article: 1258