รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  พฤศจิกายน 2559  สถานการณ์  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤศจิกายน 2559

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนพฤศจิกายน 2559 มีมูลค่า 547.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 413.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96 ทำให้เกินดุลการค้า 134.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้ 11 เดือน (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559) มีมูลค่าการส่งออกรวม 6,000.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 4,129.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 ทำให้เกินดุลการค้า 1,871.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตาราง มูลค่าส่งออก – นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

111.jpg  

ตารางมูลค่าการส่งออกสิ่งทอเทคนิค

222.jpg

การส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (พฤศจิกายน 2559)

การส่งออกสิ่งทอเดือนพฤศจิกายน มีมูลค่า 340.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืนมีมูลค่าส่งออก 104.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.62 จากการขยายตัวของตลาดเวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.07 4.24 และ 56.00 ตามลำดับ เส้นใยมีมูลค่าส่งออก 46.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.18 จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปตลาดจีนและตุรกีลดลง และเส้นด้ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79 คิดเป็นมูลค่า 73.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเส้นด้ายใยประดิษฐ์ส่งออกไปจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.26 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม ลดลงร้อยละ 7.72 คิดเป็นมูลค่า 206.49 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเสื้อผ้าถักและเสื้อผ้าทอ ลดลงร้อยละ 8.16 และ 6.77 ตามลำดับ และสิ่งทอเทคนิค มีมูลค่าส่งออก 102.59 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.00 จากสิ่งทอเทคนิคอื่นๆ เคหะสิ่งทอ และสิ่งทอเกษตรเพิ่มขึ้น

การนำเข้าสิ่งทอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.50 คิดเป็นมูลค่า 322.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้าผ้าผืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.27 คิดเป็นมูลค่า 101.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ เครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.46 มูลค่านำเข้าเท่ากับ 91.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เส้นด้าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.59 คิดเป็นมูลค่า 54.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเส้นใย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.00 คิดเป็นมูลค่า 56.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม – พฤศจิกายน 2559)

การส่งออกสิ่งทอสิบเอ็ดเดือนมีมูลค่าเท่ากับ 6,000.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงร้อยละ 6.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน ส่งออกคิดเป็นมูลค่า 1,153.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.25 จากการส่งออกไปเวียดนาม เมียนมาร์และบังคลาเทศ ลดลงร้อยละ 2.03 0.04 และ 12.75 ตามลำดับ รองลงมาคือ เส้นด้าย ลดลงร้อยละ 8.78 คิดเป็นมูลค่า 811.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่เส้นใย ลดลงร้อยละ 0.61 สำหรับสิ่งทอเทคนิค เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 โดยมีสิ่งทอเทคนิคอื่นๆ และสิ่งทอเกษตรเพิ่มขึ้น และเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 2,238.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.91 โดยเสื้อผ้าถักและเสื้อผ้าทอ ลดลงร้อยละ 7.55 และ 11.65 ตามลำดับ

การนำเข้าสิ่งทอมีมูลค่าเท่ากับ 3,253.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.66 โดยนำเข้าผ้าผืน คิดเป็นมูลค่า 947.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.43 รองลงมาคือ เครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.75 คิดเป็นมูลค่า 876.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนเส้นใยและเส้นด้าย ลดลงร้อยละ 17.03 และ 2.13 ตามลำดับ

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดหลักช่วงสิบเอ็ดเดือน ไทยส่งออกลดลงในทุกตลาดหลัก ไม่ว่าจะเป็นอาเซียน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ลดลงร้อยละ 0.60 9.53 2.61 และ 1.54 ตามลำดับ โดยสิ่งทอส่งออกได้ลดลงจากความต้องการของผู้ค้าหลัก อย่างเช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และอินโดนีซีย ลดลงร้อยละ 1.38 0.75 6.81 และ 8.24 ตามลำดับ ส่วนเครื่องนุ่งห่มคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ลดลงร้อยละ 10.30 และ 7.82 ตามลำดับ แต่จีนและฮ่องกงยังคงมีคำสั่งซื้อสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องนุ่งห่มของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดจีน

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยคาดว่ายังไม่ขยายตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย แต่การส่งออกเฉพาะสิ่งทอน่าจะขยายตัวได้ เนื่องจากผ้าผืนและเส้นด้ายมีการส่งออกไปตลาดเวียดนามได้มากขึ้น ด้านการนำเข้า มีการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิต อย่างเช่น ฝ้ายและผ้าผืนจากเส้นใยประดิษฐ์เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเครื่องนุ่งห่มที่นำเข้าเพิ่มขึ้นตามความต้องของผู้บริโภคในประเทศที่ยังขยายตัว

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

6 มกราคม 2559


 

Share this Post:
View article: 41202