สัมมนาในหัวข้อ "Functional textile for Safety : สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย"

Keyword:     สัมมนา  สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย 

 ลงทะเบียนสัมมนา ฟรี! คลิกที่นี่  

 

  เรียนเชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา

ในหัวข้อ "Functional textile for Safety : สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย"

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 1) 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ด้วยทิศทางนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2564 ให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนา โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิตอล เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่านั้น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่อุปทานสิ่งทอในประเทศไทย โดยสิ่งทอเพื่อความปลอดภัยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ มีอุปสงค์ในประเทศสูง และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนา “Functional textiles for Safety: สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย” ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการสัมมนา
13.00-13.15 น.   ลงทะเบียน
13.15-13.30 น.   กล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง "Functional textiles for wellness : แนวนโยบายการส่งเสริมสิ่งทอนวัตกรรม"  
13.30-14.15 น.   หัวข้อบรรยาย "ทิศทางการกำหนดมาตรฐานสิ่งทอกันไฟ"
14.30-15.15 น.   เสวนา : "Flammability : มาตรฐานใหม่สิ่งทอกันไฟ"
15.15-15.30 น.   ตอบคำถาม
หมายเหตุ : 
- สัมมนาไม่ค่าใช้จ่าย กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- สำรองที่นั่งได้ที่ 0-2713-5492-9 ต่อ 732 (ณัฎฐวดี)  และ 740 (ทรรศนีย์)

 

Share this Post:
View article: 1328