ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

Keyword:     event 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่‹งชาติ โดยได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญองค์กรในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และพลาสติก เข้าร่วมโครงการการประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม   (Efficiency Manpower Audit for Productivity Enhancement)  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนบริหารและพัฒนาอัตรากำลัง ด้Œวยการประเมินอัตรากำลังคน หรือ Manpower Audit ซึ่งจะทำให้สามารถรู้Œจำนวนอัตรากำลังที่จำเป็šนและเหมาะสมของแต่‹ละตำแหน่งและระดับในองค์กร รวมถึงความเหมาะสมของงานและปริมาณงาน ส่งผลให้Œองค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร อันจะนำไปสู่‹การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผันผวนได้อย่างเข้Œมแข็ง

องค์กรที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาแนะนำในการตรวจประเมินอัตรากำลัง การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการออกแบบแผนพัฒนาอัตรากำลัง และสุดท้ายคือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินอัตรากำลัง โดยมีระยะเวลาโครงการเป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560

ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่‹วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.ftpi.or.th/2016/10555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 403 (ลินดา)  425 (ธนัญญา) และ 401 (พิมพ์พรรณ) หรือ e-mail: pr@ftpi.or.th

 
 
 

Share this Post:
View article: 1065