Modern Thai Silk 2016

Keyword:    

   

     สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตเส้นใย เส้นไหม เส้นด้าย ผ้าผืน และฟอกย้อมพิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ เข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อ
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยให้มีความร่วมสมัยและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไหมไทยที่ได้ยอมรับจากทั่วโลก
2) พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการต้นน้าถึงปลายน้าให้สามารถร่วมกันออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีตลาดเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง
 
***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 15 ธันวาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560
 

 ดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

1. โบว์ชัวร์-Modern Thai Silk
2. รายละเอียด
3. ใบสมัคร-วิสาหกิจ
4. ใบสมัคร-SME
ที่อยู่ติดต่อสำหรับส่งเอกสารใบสมัครร่วมโครงการฯ
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Email: kornwika@thaitextile.org หรือ kristanun@thaitextile.org
โทรศัพท์ 027135492-9 ต่อ 407 (คุณกรวิกา) 414 (คุณกฤษนันท์)

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 2364