ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน ประจำปี 59

Keyword:     industrial zoning  การลงทุน 

     จากการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร มีการสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน หรือเรียกว่า Industrial Zoning ดังนี้
     Industrial Zoning เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเป็นแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการวางแผนประเมินศักยภาพของพื้นที่ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม และประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุน ตลอดจนแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยคำนึงถึงความสมดุลในมิติต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้ดำเนินการใน 17 จังหวัด โดยใน 15 จังหวัดแรกได้มีการศึกษาข้อมูลตั้งแต่ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558)  ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ปทุมธานี ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี ราชบุรี ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล ประเมินผลโดยใช้ GIS เพื่อได้พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง จะต้องมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ต่อไป สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ชา ข้าว ผลไม้) อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นั้น เป็น 1 ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัด ราชบุรี และปทุมธานี สำหรับอีก 2 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม และนราธิวาส (ตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) ได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลและศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดนครพนม คาดว่ามีแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร และ จังหวัดนราธิวาส มีแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 จังหวัดนั้นควรส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุนในรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือคลัสเตอร์ (Cluster) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในระยะยาว การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนต่อไป

ที่มา: สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559
 

Share this Post:
View article: 969