สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมงานเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาซุปเปอร์คลัสเตอร์

Keyword:     super cluster  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กสอ.  ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ  อุตสาหกรรม 4.0 


นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยร่วมกับสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SMEs ไทย จำนวน 9 คลัสเตอร์ใน 5 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S 31 ถนนสุขุมวิท ซอย 31 กรุงเทพฯ 

Share this Post:
View article: 708