กสอ.เปิดแผน Design Center สู่การจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thai-IDC

Keyword:     thai-idc  thti  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กสอ.  ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  สถาบันฯสิ่งทอ 


22 พ.ย.59  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้า Design Center เปิดแผนหลัก สร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูล และ กิจกรรม Bangkok Design Weeks รวม 4 แผนงานรองรับการขับเคลื่อนสู่การจัดตั้ง ศูนย์ Thailand Industrial Design Center หรือ Thai-IDC
 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ในด้านเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก โดยรองนายกรัฐมนตรี (ดร.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบการดำเนินงาน การพัฒนาการออกแบบและการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทย โดยสิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อผลักดันให้การออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับอาเซียนได้นั้น จะต้องมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่การเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับอาเซียนตามนโยบายภาครัฐ โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ภายใต้โครงการจัดตั้ง Design Center พร้อมลงนามความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษารวมกว่า 50 หน่วยงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทย
โดยความคืบหน้าการจัดตั้ง Design Center ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) มีภารกิจหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันให้มีการส่งเสริมพัฒนางานออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย ทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ ซึ่งได้เดินหน้าควบคู่ไปกับแผนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้และจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบอุตสาหกรรม โดยการจัดสัมมนา Design Forum by Thai-IDC : Create or Die เดินหน้าสานความร่วมมือ กับ 4 อุตสาหกรรมนำร่อง ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติกและคอมโพสิท และอุตสาหกรรมอัญมณี เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนจากรับจ้างผลิต สู่การสร้าง Brand เป็นของตัวเอง
กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และหน่วยงานเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนมกราคม 2560
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลและเว็ปไซต์เชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ให้บริการ Design Network Portal ซึ่งมีข้อมูลด้านแหล่งวัตถุดิบ (Material Sources) ผู้ดำเนินการผลิต (Producers) และผู้ให้บริการออกแบบ (Designers) เพื่อตอบสนองแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมที่ 4 การจัดงาน สัปดาห์แห่งการออกแบบ (Bangkok Design Weeks) พร้อมชี้นำให้เห็นความสำคัญในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และความจำเป็นในการจัดงานนี้อย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มงานสัปดาห์แห่งการออกแบบขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีเป้าหมาย 10 แห่ง แห่งละ 2 วัน มีกิจกรรมอบรม และร่วมประชันแนวคิดและการออกแบบจากหลายอุตสาหกรรม สร้างความรู้ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ ทั้งยังทำให้เกิดการลดช่องว่างระหว่าง ผู้ประกอบการนักออกแบบ (Designer) และ วิศวกร (Engineer) หรือฝ่ายผลิต ให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกันได้ ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทักษะความชำนาญของอุตสาหกรรมเดิม โดยนักออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เกิดการปรับเปลี่ยนโรงงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้
อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินแผนงานดังกล่าว ทำให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) เป็นหน่วยบริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้แนวคิดและแรงบันดาลใจ แหล่งวัสดุหรือวัตถุดิบ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านออกแบบ ฐานข้อมูลนักออกแบบ ฐานข้อมูลเชิงลึก เพื่อร่วมขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายของภาครัฐ สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รวมทั้งยังจัดแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 โดยการดำเนินงานทั้งหมดใช้ระยะเวลา 6 เดือน (กันยายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ภายใต้งบประมาณ 6 ล้านบาท โดยมี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา สำหรับสถานที่จัดตั้ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industry Design Center : Thai-IDC) อยู่ในพื้นที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กทม. โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ต้นปี 2560 

สนใจข้อมูลโครงการติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 402 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thaitextile.org

Share this Post:
View article: 1522