กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันฯสิ่งทอในการรับย้อมเสื้อดำ

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันฯสิ่งทอ 


27 ตุลาคม 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นสถานที่บริการย้อมเสื้อดำฟรี สำหรับประชาชนในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
โดยขณะนี้ สถาบันฯเปิดรับย้อมเฉพาะเสื้อดำด้วยระบบอุตสาหกรรมที่มีการบำบัดน้ำเสียไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสีที่ได้ยังมีความคงทนต่อการซัก แต่เนื่องจากในขณะนี้มีประชาชนและหน่วยงานมีความสนใจส่งย้อมเข้ามายังสถาบันฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้อาจมีความล่าช้า โดยผู้ที่ส่งเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้ สามารถติดต่อรับได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป   หรือ ตรวจสอบรายชื่อการรับย้อมได้ที่ https://sites.google.com/a/thaitextile.org/dye/
สำหรับการย้อมใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-14 วัน (เวลาราชการ) โดยมีรายละเอียดการรับย้อมประกอบไปด้วย
1.    ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย  ผ้าลินิน และผ้าจากเส้นใยผสม ผ้า TC
(ผ้า TC คือ ผ้าจากเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยพอลิเอสเทอร์) ไม่รับย้อมไหมและเส้นใยขนสัตว์
  2.  ระยะเวลาการย้อม 3 - 5 วันทำการ
  3.  จำกัดสิทธ์ 1 ท่าน / 2 ตัว
  4.  รับและส่งเสื้อด้วยตัวเอง ที่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
       อาคารวิเคราะห์ทดสอบเคมีสิ่งทอ ชั้นที่ 2 ติดต่อ  Tel.02 – 713 5492-9 ต่อ 407, 408, 413, 414
 
การย้อมเสื้อผ้าเก่าให้เป็นสีดำด้วยสีรีแอคทีฟ (Reactive Dye)
ในการรับย้อมเสื้อผ้าเก่าให้เป็นสีดำ ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ได้จัดบริการย้อมฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ในการย้อมครั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้เลือกใช้สีย้อมรีแอคทีฟ (reactive dyes) ซึ่งเป็นสีที่มีความคงทนในการย้อมติดบนผ้าฝ้าย ทนทานต่อการซักล้าง และให้ความเข้มของสีบนผ้าดี ในการเลือกใช้สีย้อมรีแอคทีฟ ทางศูนย์ฯได้พิจารณาเลือกสีจากบริษัทที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน มอก.740-2555 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอคทีฟ) สีย้อมจะไม่มีสารแอโรแมติกแอมีนที่เป็นอันตราย และมีค่าโลหะหนักที่ปนเปื้อนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยต่อการสวมใส่ และน้ำสีย้อมก็ง่ายต่อการนำไปบำบัด
การย้อมเสื้อด้วยสีรีแอคทีฟ
สีและสารเคมีในการย้อมเสื้อ
1.       สีรีแอคทีฟ
2.       เกลือ (โซเดียมคลอไรด์ ; NaCl)
3.       โซดาแอช (Na2CO3)
วิธีการย้อมสีรีแอคทีฟ
1.       ละลายสี เกลือ ด้วยน้ำร้อน ในเครื่องย้อม
2.       นำเสื้อใส่ในเครื่องย้อม และเดินเครื่องย้อม ประมาณ 10 นาที
3.       ละลายโซดาแอช และเติมใส่ลงในเครื่องย้อม
4.       เดินเครื่องย้อม พร้อมขึ้นอุณหภูมิ ไปที่ 60 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการย้อม 45 นาที
5.       ล้างเสื้อด้วยน้ำสบู่  เพื่อนำสีย้อมส่วนเกินบนเสื้อออก
6.       อบเสื้อให้แห้ง ด้วยเครื่องอบผ้า
7.       จัดส่งเสื้อให้กับผู้มาใช้บริการ
 
ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
ระบบบำบัดน้ำเสียของศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นระบบบำบัดด้วยสารเคมี และ Membrane Bio Reactor (MBR) ออกแบบเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ของศูนย์ฯ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในปริมาตร 2 – 3 ลูกบาศก์เมตรต่อ 8 ชั่วโมงในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางศูนย์ได้เน้นถึงประสิทธิภาพของระบบ ต้องสามารถควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฏหมายกำหนด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 ออกตามความพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน)
ระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ระบบปั๊มน้ำทิ้งจากโรงงานต้นแบบ เข้าถังบำบัดระบบเคมี ระบบการบำบัดด้วย Membrane Bio Reactor ระบบกำจัดตะกอน และบ่อรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
 
 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย
1.       น้ำเสียจากโรงงาน เข้าสู่ถังพักน้ำ ซึ่งสามารถรองรับได้ที่ 10 ลูกบาศก์เมตร
2.       น้ำเสียผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดเคมี และจะเกิดตะกอนเข้าสู่ลานตากตะกอน
3.       น้ำเสียผ่านเข้าสู่ระบบบำบัดแบบ Membrane Bio Reactor รองรับได้ 2 -2.5 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน จะสามารถดักจับตะกอนได้อีกครั้ง น้ำเสียที่ผ่านขั้นตอนนี้จะมีความใสมากขึ้น มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ค่าสารแขวนลอย และโลหะหนัก ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 
ค่าน้ำทิ้งจากโรงงานต้นแบบ

พารามิเตอร์ หน่วย ผลวัดที่ได้ เกณฑ์ที่กำหนด
น้ำเสียจากโรงงานต้นแบบ
pH(at 25 °C) - 7.5 5.5-9.0
Total Dissolved Solids mg/L 1,412 3,000
Suspended Solids mg/L <10 50
COD mg/L <40 120
*Sulfide mg/L H2S 0.05 1.0
*Cyanide mg/L HCN <0.001 0.2
*Formaldehyde mg/L <0.01 1.0
*Phenols mg/L <0.001 1.0
*Free Chlorine mg/L Cl2 <0.4 -
*Color Pt-Cobalt 80.59 None
*Odor - None None
*BOD mg/L <2 20
*Total Kjeldahl Nitorgen (TKN) mg/L 2.98 100
*Oil & Grease mg/L <2.0 5.0
*Temperature °C 28 40
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1312