กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติวเข้มสร้างความพร้อมด้านการออกแบบนักศึกษาทั่วประเทศ รองรับอุตสาหกรรม 4.0

Keyword:     f2s  global reach  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กสอ.  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สสว 

   

     กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติวเข้มคอร์สพัฒนาด้านการออกแบบแฟชั่นรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ชวนนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม พร้อมเตรียมเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท มอบแก่ผลงานดีเด่นที่เข้ารอบ ประเดิมจังหวัดนครปฐมพื้นที่แรก

     3 ต.ค.59 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมหลักสูตร ออกแบบสร้างสรรค์ – ทันเทรนด์โลก ในกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรบนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 หรือ F2S ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเจดีย์ 3-4 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วม กว่า 100 คน

     โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่นักศึกษาปี 3 และ ปี 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั่วประเทศ รวมกว่า 1,000 คน ในหลักสูตรที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ทั้งการออกแบบสร้างอัตลักษณ์ การใช้เทรนด์และการประยุกต์ใช้วัตนธรรมอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่น และออกสู่การตลาดในเชิงพาณชิย์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

     นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลเงินสดกว่า 150,000 บาท โดยในรอบแรกคัดเลือก 150 คน จากนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอแฟ้มสะสมผลงานการออกแบบ ( Portfolio ) ต่อหน้าคณะกรรมการ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศเป็นเวลา 2 วัน พร้อมจัดแสดงผลงานผู้เข้าอบรมที่มีผลงานดีเด่น โดยรายละเอียดของรางวัลประกอบไปด้วย
     รางวัลชนะเลิศ             1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
     รางวัลรองชนะเลิศ         2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
     รางวัลชมเชย               2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
     และผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 150 คน จะได้รับประกาศนียบัตรคนละ 1 ใบ

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร 0 2713 5492 หรือติดตามกิจกรรมโครงการ ได้ที่ Facebook : Fashion Smart Start Up 2016

Share this Post:
View article: 790