กำหนดการสัมมนา “ทิศทางเส้นใยธรรมชาติ ... สู่อุตสาหกรรม 4.0”

Keyword:     สัมมนา  อบรม 
 

กำหนดการจัดงาน

“ทิศทางเส้นใยธรรมชาติ ... สู่อุตสาหกรรม 4.0”

 

ภายใต้โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร
ด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(ระยะที่ 3 สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค) ประจำปีงบประมาณ 2559

 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

เวลา

หัวข้อ

9.00 - 9.30 น.

ลงทะเบียน และ ชมนิทรรศการ

09.30 – 09.40 น. 

กล่าวรายงาน

โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

     

09.40 – 10.00 น.

กล่าวเปิดงานสัมมนา

โดย นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

10.00 – 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 11.15 น.

หัวข้อ การออกแบบพัฒนาเฮมป์ไทย ด้วยเทคโนโลยีอิตาลี่

โดย Mrs.Onella Bignami :

       President of ELEMENTI MODA s.r.l.

 

11.15 – 12.00 น.

การเสวนา “ทิศทางเส้นใยธรรมชาติ ... สู่อุตสาหกรรม 4.0”

ผู้ร่วมเสวนา : ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ  

                 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

 

                 นายบัณฑิต พงศาโรจน์วิทย์  

                 กรรมการผู้จัดการ บ. ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์

 

                 คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ  

                 กรรมการผู้จัดการ บ. ดีดี เนเจอร์คราฟ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.10 น.

การเสวนา “การพัฒนาการใช้งานเส้นใยธรรมชาติจากไผ่และมะพร้าว”

ผู้ร่วมเสวนา : ผศ. ดร. สาคร  ชลสาคร

                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ทร.ธัญบุรี

 

                 ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต

                 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี

14.10 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.40 น.

การเสวนา “เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานเส้นใยสับปะรดในงานคอมโพสิตและสิ่งทอเทคนิค”
ผู้ร่วมเสวนา : รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

                 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล


                 ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา

                 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ดำเนินการเสวนา : คุณอภิญญา บุญยะประณัย

                          ผู้ประกาศข่าว ททบ. 5

15.40 – 16.00 น.

สรุปการสัมมนา


สอบถามรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี 
02-7135492 ต่อ นายอลงกรณ์ (405) นายศิรชัย (404)
แฟกส์ 02 - 7124526
อีเมล์ alongkron@thaitextile.org

Image Gallery

Share this Post:
View article: 2291