กระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาF2Sนักออกแบบรุ่นใหม่เชื่อมสู่ Pacific Rim

Keyword:     f2s  pacific rim  thti  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ทุนวัฒนธรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 

 
         
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสร้างนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม4.0 เดินหน้าโครงการแปซิฟิกริมผนึกกำลังนักศึกษาด้านออกแบบไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมเฟ้นหาตัวแทน 5 นักศึกษาไทยร่วมดูงานประเทศญี่ปุ่นปลายเดือนธันวาคมนี้ 
 
5 กันยายน 2559 (เชียงใหม่) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Pacific Rim กิจกรรมพัฒนานักออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 หรือ F2S : Creative Designers Creation) ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมี นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการ อุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาเข้าร่วมอย่างคึกคัก ณ โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า เพื่อให้นโยบาย “อุตสาหกรรม 4.0”ของรัฐบาลเกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy”หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” สามารถเปลี่ยนสินค้า “โภคภัณฑ์” ให้เป็นสินค้า “นวัตกรรม”สามารถนำ “เทคโนโลยี”มาผสานกับ “ความคิดสร้างสรรค์” และทุนวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมขยายผลสู่การปฏิบัติผ่านหน่วยงานเครือข่าย  ด้านการออกแบบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High Value Service) ด้วยการยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าในเชิงนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม จากการรับจ้างผลิต สู่การออกแบบ ตามนโยบายThailand Industrial Design Center ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์) โดยมี อุตสาหกรรมแฟชั่นนำร่องดำเนินการเป็นอุตสาหกรรมแรก 

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เร่งสานต่อนโยบาย โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนิน โครงการแปซิฟิกริม (Pacific Rim)โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา (Lanna Culture & Crafts Association : LCCA ร่วมดำเนินการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังการศึกษาด้านการออกแบบระหว่าง 3  ประเทศ คือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและไทย ซึ่งไทยได้คัดเลือกนักศึกษา 12 คนที่มีศักยภาพสูงและผ่านการอบรมภายใต้กิจกรรมพัฒนานักออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 หรือ F2S : Creative Designers Creation) ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยเรียนร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tama Art University Tokyo Japan และArt center College of Design USA  รวม 32 คน โดยเลือกใช้พื้นที่ศึกษาวิจัยในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา ระหว่างวันที่ 5 – 18 กันยายน 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศแบบเข้มข้น พร้อมมีเป้าหมายในการนำวิถีชีวิตหรือทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหรือ SMEs เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 30 ชิ้น ที่มีความทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ (Future Crafts) ให้สามารถออกสู่ตลาดโลกได้ หลังจากนั้นโครงการจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาไทยจากแนวคิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวจำนวน 5 คนเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคม 2559
 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าพื้นที่ภาคเหนือถือเป็นเมืองหัตถกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกภูมิภาค ดังนั้นการเลือกใช้พื้นที่ภาคเหนือเพื่อการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง นักออกแบบรุ่นใหม่ Fashion Smart Start Up หรือ F2S ให้เตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและความสวยงามของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย นายสนธิรัตน์ กล่าว

Share this Post:
View article: 2046