กำหนดการสัมมนา สูตรลับผ้าผืนไทย...ก้าวสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน (Function/Eco/Modern Silk)

Keyword:     สัมมนา 

 

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “สูตรลับผ้าผืนไทย...ก้าวสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน
(Function/Eco/Modern Silk)”

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

เวลา 09.15 – 15.30 น.
 

เวลา

หัวข้อ

09.15 – 09.45 น.

ลงทะเบียน

09.45 – 10.15 น.

พิธีเปิดการสัมมนา           

10.15 – 10.30 น. 

รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.00 น.

บรรยาย :    

“ผลสำเร็จ...การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย Functional และ Eco Textiles”

โดย     ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

           ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

           สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

11.00 – 12.00 น.

เสวนา:    

“เคล็บลับความสำเร็จ ของการพัฒนาผ้าผืน”

ผู้ร่วมเสวนา

           นายพิบูลย์ มนัสพล

           กรรมการผู้จัดการ กู๊ดสตาร์ท บจก.

          (พัฒนาผ้าทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ)

 

          นายปิลันธน์ ธรรมมงคล

          กรรมการผู้จัดการ ธนไพศาล หสม.

          (พัฒนาผ้าตอบโจทย์ตลาดมุสลิม)

 

          นางขนิษฐา นภาวรกุล

          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โจเฮาส์ บจก.

          (พัฒนาผ้าใช้ในธุรกิจเครื่องหนังและแฟชั่น)

        

ดำเนินการเสวนาโดย

          เรืออากาศเอก ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง  

          กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จำกัด

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

บรรยาย :    

“ผลการพัฒนา Modern Thai Silk”

โดย    ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

          ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

          สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

13.30 – 14.15 น.

เสวนา:    

“อุตสาหกรรมไหมไทย กับความสำเร็จของ Modern Thai Silk”

โดย

          ผู้แทนภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมไทย

 

ดำเนินการเสวนาโดย

          ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ             

14.15 – 14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.15 น.

เสวนา:    

“วิสาหกิจไหมไทย กับการก้าวสู่ Modern Thai Silk”

โดย

          ผู้แทนภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมไทย

 

ดำเนินการเสวนาโดย

          นายณรัช  พรนิธิบุญ

15.15 – 15.30 น.

ถามตอบ

 

หมายเหตุ :

  • ลงทะเบียน http://goo.gl/forms/K7S2rC8CaKYGpbWP2

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2713-5492-9 ต่อ 410 คุณปวีณนุช  ต่อ 414 คุณจุฑารัตน์

  • email: paweenuch@thaitextile.org หรือ chutharat@thaitextile.org


 

 
 

Share this Post:
View article: 1671