รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนพฤษภาคม 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  รองเท้า  รายงานสถานการณ์  เครื่องหนัง 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนพฤษภาคม 2559
สภาพตลาดเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวม เดือนพฤษภาคม 2559
สภาพตลาดโดยรวมของเครื่องหนังและรองเท้า เดือนพฤษภาคม2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ทั้งในสินค้าต้นน้ำและสินค้าปลายน้ำ ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมากเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
 
เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมเพิ่มขึ้น ผลผลิตต้นน้ำ ได้แก่ ผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้น 26.16% ส่วนผลผลิตในส่วนปลายน้ำ ได้แก่ ผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางเพิ่มขึ้น 12.59% และผลผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้น 5.79% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เมื่อพิจารณาผลผลิตเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 เทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อน พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลง โดยผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลงกว่า44.59% แต่ผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น 3.01% และผลผลิตรองเท้าลดลง 9.51%
 ตารางที่ 2 ดัชนีการส่งสินค้า
 
พิจารณาดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 พบว่า
การขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้ารวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมากเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้น 19.24% เช่นเดียวกับการขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางเพิ่มขึ้น 9.42% แต่การขนส่งรองเท้าลดลง 15.03% เมื่อพิจารณาการขนส่งสินค้าเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 กับเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2558 พบว่าการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลง โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลงสูงถึง40.84% แต่การขนส่งรองเท้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 7.04% และการขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางลดลง 17.71%
ตารางที่ 3 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 พบว่าสินค้าสำเร็จรูปคงคลังในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังลดลง 0.30% แต่กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางคงคลังเพิ่มขึ้น 18.27% และรองเท้าคงคลังเพิ่มขึ้น 11.43% และเมื่อพิจารณาสินค้าคงคลังสำเร็จรูปเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 กับเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2558 พบว่าสินค้าคงคลังโดยมากลดลงเล็กน้อย โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังเพิ่มขึ้น 4.03% แต่กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางคงคลังลดลง 7.69% เช่นเดียวกับรองเท้าคงคลังลดลง 2.09%
พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกตามอุตสาหกรรม
หนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้นและการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน ส่วนจำนวนหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังสำเร็จรูปคงคลังลดลงเล็กน้อย
กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทาง เมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น การจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับจำนวนกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางสำเร็จรูปคงคลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น
รองเท้าทุกประเภทเมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้นการจำหน่ายรองเท้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง แต่จำนวนรองเท้าสำเร็จรูปคงคลังก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น
ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนพฤษภาคม 2559
ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมลดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อนส่วนในช่วงมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วง
เดือนมกราคม-พฤษภาคมปีก่อนการส่งออกและนำเข้าโดยรวมลดลง
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าลดลง 9.65% เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีก่อน และมีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลดลง 11.03% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมของปีก่อน สินค้าในกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม และช่วงมกราคม-พฤษภาคม ได้แก่ รองเท้า
          ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าเพิ่มขึ้น 21.11% เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมก่อน แต่การนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 2.40% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้แก่ หนัง
 
ตารางที่ 4 มูลค่าส่งออก-นำเข้า

          หนัง มีการส่งออกลดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงการส่งออกลดลงในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ส่วนการนำเข้าหนังมีสัดส่วนลดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าหนังลดลงเล็กน้อย
 กระเป๋า มีสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วลดลง เช่นเดียวกับสัดส่วนการส่งออกของช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
ด้านการนำเข้ากระเป๋ามีสัดส่วนมีนาคมเมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 กับเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว และการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นเช่นกัน
รองเท้า การส่งออกรองเท้าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อนมีสัดส่วนลดลง และการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559ก็มีสัดส่วนลดลงเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้านการนำเข้ารองเท้าในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม ในปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง มีการส่งออกลดลงทั้งสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง เพิ่มขึ้นในการนำเข้าในเดือนพฤษภาคมและมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันในช่วงมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าของปีที่ผ่านมา
ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยเดือนพฤษภาคม 2559
          โดยมากแล้วประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกันได้แก่ กลุ่มสมาชิกอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง มูลค่าการส่งออกรวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าสูงที่สุด และมีสัดส่วนลดลง 12.37% เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกรวมในเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 พบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยมากที่สุด โดยสัดส่วนลดลง 13.03% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
          ส่วนมูลค่าการนำเข้ารวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าจากประเทศสหภาพยุโรปสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วพบว่ามีสัดส่วนนำเข้าจากประเทศสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 37.45% ด้านมูลค่าการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยยังคงนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 7.69% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศหลักสำคัญกับประเทศอื่นๆ พบว่าประเทศหลักในการส่งออกมีมูลค่าสูงค่อนข้างมีการกระจุกตัวในการส่งออก แต่ถ้าพิจารณาการนำเข้าแล้วพบว่าประเทศหลักสำคัญในการนำเข้าของไทยคือประเทศจีน สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศอาเซียน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
 
 ตารางที่ 5 การส่งออกไปยังตลาดหลักที่สำคัญของไทย เดือนพฤษภาคม 2559
 
 ตารางที่ 6 การนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลักที่สำคัญของไทย เดือนมีนาคม 2559
  
 
          หนัง มูลค่าส่งออกในเดือนมีนาคม และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกหนังไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากที่สุด และมีการส่งอออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ลดลง 12.37% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีก่อน และมีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลดลง 13.03% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนการส่งออกหนังรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีก่อน ลดลง 9.65% ได้แก่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีนและฮ่องกง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้แก่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
          มูลค่าการนำเข้าหนังในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้าหนังมาจากสหภาพยุโรปเป็นมูลค่าสูงที่สุดส่วนการนำเข้าในช่วงมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีมูลค่าสูงสุดเช่นกัน ซึ่งสัดส่วนการนำเข้าจากสหภาพยุโรปในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น 99.31% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน และการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559เพิ่มขึ้น 20.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          กระเป๋า มูลค่าส่งออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยลดลง 9.50% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อน และมูลค่าการส่งออกช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยยังคงส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยลดลง 13.50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          มูลค่าการนำเข้ากระเป๋าในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้ากระเป๋าจากจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด เพิ่มขึ้น 24.08% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีก่อน เช่นเดียวกับกับในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้าจากจีนมูลค่าสูงที่สุด และในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้น 5.54%
          รองเท้า มูลค่าส่งออกในเดือนพฤษภาคม และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกรองเท้าไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนลดลง 16.03% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อน และลดลง 15.68% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          มูลค่าการนำเข้ารองเท้า ประเทศไทยนำเข้ารองเท้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด ในเดือนพฤษภาคมและช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น 1.81% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลดลง1.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
         ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่าการส่งออกในเดือนพฤษภาคมและช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนพฤษภาคมลดลงเป็น 18.29% เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 การส่งออกลดลง 11.98% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
          ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยรวมเพิ่มขึ้น การนำเข้าในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 ที่มีสัดส่วนการนำเข้ามากที่สุดได้แก่ การนำเข้าจากประเทศจีน เพิ่มขึ้น 133.28% เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมประเทศไทยนำเข้าจากจีนมากที่สุดเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 75.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 

Share this Post:
View article: 746