Thai Textile and Fashion Outlook Vol. 18 (มกราคม - มีนาคม 2559)

Keyword:     cluster  fashion outlook  no.18  r&d  supply chain 

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและถือเป็น      อุตสหกรรมแรก ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าการค้าในตลาดโลกอยู่ที่ 6,847 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 5 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของแรงงานในภาคการผลิต ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้า หรือความถดถอยของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ
 

การเร่งสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมในรูปแบบของคลัสเตอร์   สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงตลอด Supply Chain พร้อมทั้งการเพิ่มผลิตภาพการผลิตขั้นสูง (High Productivity) โดยการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี เน้นการพัฒนา R&D เพื่อให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้ต้นทุนแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว และท้ายที่สุดต้นทุนดังกล่าวก็จะเพิ่มสูงขึ้น
 

วารสาร Fashion Outlook ฉบับที่ 18 ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม        (ดร.อรรชกา สีบุญเรือง) อนุญาตเข้าสัมภาษณ์ในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบคลัสเตอร์” ซึ่งจะได้รับทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

 

 

 

Share this Post:
View article: 822