Brexit ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในข้อตกลงการค้าของสหภาพยุโรป

Keyword:     brexit  t-tip  ข้อตกลง  ภาวะสิ่งทอ  สหภาพยุโรป  สิ่งทอ 

 

Brexit ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อข้อตกลงการค้าของสหภาพยุโรปที่กำลังอยู่ในระหว่างการรอให้สัตยาบัน เช่น ข้อตกลงการค้ากับแคนาดา รวมไปถึงข้อตกลงการค้าและการลงทุนข้ามแอตแลนติก(T-TIP) กับสหรัฐฯ

Michael Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯกล่าวว่า สหรัฐฯ ยังคงให้ความสำคัญกับข้อตกลง TTIP กับสหภาพยุโรป แม้จะมีการทำประชามติของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในกลุ่มสมาชิกก็ตาม สหรัฐฯยังคงมีความสำคัญของการค้าและการลงทุนกับทั้งสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ซึ่งข้อตกลง TTIP ยังมีเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจและกลยุทธ์ และยังกล่าวเสริมอีกว่าสหรัฐฯได้มีการประเมินผลกระทบของการตัดในใจของสหราชอาณาจักรต่อข้อตกลง TTIP และยังคงคาดหวังที่จะมีส่วนร่วมกับสหภาพยุโรปรวมถึงความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรด้วย

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการชั่วคราวของข้อตกลง TTIP รวมไปถึงสหราชอาณาจักร หากมีการชะงักก่อนการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งส่วนนี้โฆษกของคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าจะมีการพิจารณาเมื่อถึงเวลานั้น

สหรัฐฯและสหภาพยุโรปมีการเตรียมการเจรจาข้อตกลง TTIP รอบที่ 14 ซึ่งจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม ณ กรุงบรัสเซล โดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปท่านอื่นๆ กล่าวว่าพวกเขาต้องการเห็นด้วยกับการประชุมที่จะมาถึง ซึ่งสิ่งสำคัญจะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการกำกับดูแล เป้าหมายในการเจรจานี้ต้องบรรลุข้อตกลงสุดท้ายก่อนที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะพ้นตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้า แต่การทำประชามติของสหราชอาณาจักรอาจจะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไป

ข้อตกลงการค้าอื่นๆ ของสหภาพยุโรป

Brexit ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อข้อตกลงการค้าของสหภาพยุโรปอื่นๆ เช่น ข้อตกลงการค้ากับประเทศเกาหลีใต้ รวมไปถึงข้อตกลงการค้าที่รอการให้สัตยาบัน เช่น ข้อตกลงการค้ากับประเทศแคนาดา โดยข้อตกลงแคนาดาจะมีการเจรจาอีกครั้งในเรื่องของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการล่าช้าต่อสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศอื่นๆ ซึ่งผู้ผลิตในประเทศอื่นๆนอกจากสหราชอาณาจักรเข้าถึงตลาดแคนาดาได้ดีกว่า

    สหรัฐฯกล่าวว่าสหราชอาณาจักรจะอยู่ท้ายแถวในการตกลงการค้ากับวอชิงตัน หลังจากได้ข้อสรุปของข้อตกลง TTIP ที่รวมถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เหลืออยู่

ที่มา http://www.just-style.com/analysis/brexit-sparks-uncertainty-over-pending-eu-trade-deals_id128223.aspx

 

Share this Post:
View article: 723