รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเดือน พฤษภาคม 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกอัญมณี  พฤษภาคม  อัญมณี  เครื่องประดับ 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเดือน พฤษภาคม 2559
สภาพตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมเดือน พฤษภาคม 2559
          สภาพตลาดโดยรวมของอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พฤษภาคม 2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากลดลงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมเครื่องประดับบุคคลมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด การจำหน่ายสินค้าในระดับต้นน้ำและปลายน้ำส่วนมากพบว่าโดยมากลดลงจากเดือนที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีลักษณะคือ เพชร เครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว
ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
          เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับเดือนก่อนพบว่า ผลผลิตในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับโดยมากลดลง โดยผลผลิตของเพชรลดลง 37.27% ผลผลิตของเครื่องประดับบุคคลเพิ่มขึ้น 50.90% และผลผลิตของเครื่องประดับเทียมลดลง 7.24% และเมื่อเปรียบเทียบการผลิตในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 กับเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 การผลิต เพชร เครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมลดลง 63.90 6.18% และ 5.15% ตามลำดับ โดยการผลิตเพชรลดลงมากที่สุด
ตารางที่ 2 : ดัชนีการส่งสินค้า
 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
          เมื่อพิจารณาดัชนีการส่งสินค้าเปรียบเทียบกับเดือนก่อนพบว่า การส่งสินค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากลดลงโดยการขนส่งเพชรลดลง 35.89% การขนส่งเครื่องประดับบุคคลเพิ่มขึ้น30.13% และเครื่องประดับเทียมลดลง 30.13% ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการส่งสินค้าในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559 กับเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 มีการส่งสินค้าเพชรลดลงสูงที่สุดที่ 62.45% ส่วนในการส่งสินค้าเครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมลดลงเช่นกันที่ 3.47% และ 5.61% ตามลำดับ

ตารางที่ 3:  ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
          เมื่อพิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเปรียบเทียบกับเดือนก่อนพบว่า การส่งสินค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากลดลง โดยเพชร เพิ่มขึ้น 1.579% ส่วนเครื่องประดับบุคคลแลเครื่องประดับเทียมมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ 39.91% และ 3.76% ตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการส่งสินค้าในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 กับเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2558 เพชร เครื่องประดับบุคคล มีสินค้าคงคลังลดลง 7.13% และ 31.57% ตามลำดับ และเครื่องประดับเทียมเพิ่มขึ้น 10.97%
 
          ถ้าพิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกเป็น
          เพชร เมื่อเปรียบเทียบเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าเพชรมีผลผลิต การจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสินค้าคงคลังสำเร็จรูปโดยมากลดลง แต่เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า เพชรมีผลผลิต สินค้าคงคลังสำเร็จรูป ลดลง และการส่งสินค้านั้นเพิ่มขึ้นเช่นกัน
          เครื่องประดับบุคคล เมื่อเปรียบเทียบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าเครื่องประดับบุคคลทั้งผลผลิต การจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสินค้าคงคลังสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ส่วนช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน พบว่าเครื่องประดับบุคคลทั้งผลผลิต การจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสินค้าคงคลังสำเร็จรูปลดลง
          เครื่องประดับเทียม เมื่อเปรียบเทียบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 กับเดือนก่อนมีผลผลิตและสินค้าคงคลังสำเร็จรูปลดลง ส่วนการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า เครื่องประดับเทียมมีผลผลิตและการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง แต่สินค้าคงคลังสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
 
ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับเดือนพฤษภาคม 2559
          ภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้น ส่วนในการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากลดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม ปีก่อน และในช่วงมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงมกราคม-พฤษภาคม ปีก่อน
          ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 49.94% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีก่อน และมีการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลดลง 24.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมของปีก่อน สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคมของปีนี้และช่วงมกราคม-พฤษภาคมปีนี้ ได้แก่ ทองคำ
          ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มีการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 29.85% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีก่อน ส่วนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ลดลง 50.15% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมของปีก่อน สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในเดือนเมษายน ปีนี้และช่วงมกราคม-เมษายนปีนี้ ได้แก่ ทองคำ
ตารางที่ 4: มูลค่าการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พฤษภาคม 2559
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ขยายตัว %)

การนำเข้า
          ทองคำ มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของทองคำลงลงเช่นกัน
          เพชร มีสัดส่วนการนำเข้าลดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของเพชรเพิ่มขึ้นเช่นกัน
          เครื่องประดับแท้ มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคม ปีที่แล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของเครื่องประดับแท้เพิ่มขึ้น
          โลหะเงิน มีสัดส่วนการนำเข้าลดลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับเมษายนปีที่แล้ว เช่นเดียวกับการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของโลหะเงินลดลงเช่นกัน
          พลอยสี มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของพลอยสีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
          อัญมณีสังเคราะห์ มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้ว เช่นเดียวกันกับเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา
          เครื่องประดับเทียม มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้ว และเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าเครื่องประดับเทียมเพิ่มขึ้นเช่นกัน
          เศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเมษายนปีที่แล้ว และเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของของอื่นๆทำหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน
          โลหะแพทตินัม มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้ว และเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของโลหะแพทตินัมเพิ่มขึ้นเช่นกัน
          ไข่มุก มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าของไข่มุกลดลง
 
ตารางที่ 5: มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พฤษภาคม 2559
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ขยายตัว %)
                                                                                     
การส่งออก
          ทองคำ การส่งออกทองคำในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาก และการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน
          เครื่องประดับแท้ การส่งออกเครื่องประดับแท้เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อนมีสัดส่วนลดลง แต่การส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีสัดส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          เพชร มีสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 กับช่วงนี้ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการส่งออกลดลง
          พลอยสี มีสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วเพิ่มขึ้นส่วนในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกัน
          เครื่องประดับเทียม การส่งออกเครื่องประดับเทียมในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อนมีสัดส่วนลดลง และการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมพ.ศ.2559 มีสัดส่วนลดลงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน    
          อัญมณีสังเคราะห์ มีสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วลดลง ส่วนสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกันในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
          เศษหรือของที่ไม่ได้หำด้วยโลหะมีค่า การส่งออกเศษหรือของที่ไม่ได้หำด้วยโลหะมีค่าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีก่อนมีสัดส่วนลดลงมาก เช่นเดียวกับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีสัดส่วนลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          ไข่มุก การส่งออกโลหะเงินเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม ปีก่อนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาก และการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          โลหะเงิน มีสัดส่วนการส่งออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้วลดลง และสัดส่วนการส่งออกของช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนลดลง
          ของทำด้วยไข่มุกและรัตนชาติการส่งออกไข่มุกเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 มีสัดส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของเดือน พฤษภาคม2559
          โดยมากแล้วประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน ได้แก่  สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา จีน และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าในการเปรียบเทียบของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มูลค่าการส่งออกรวมของอัญมณีและเครื่องประดับในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 60.01% ส่วนมูลค่าการส่งออกรวมในเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 พบว่าสวิสเซอร์แลนด์มีมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยมากที่สุด โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 174.22% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
          ส่วนมูลค่าการนำเข้ารวมของอัญมณีและเครื่องประดับในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์สูงที่สุดเป็นมูลค่ากว่า 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้วพบว่ามีสัดส่วนนำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 90.44% ด้านมูลค่าการนำเข้ารวมในเดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ.2559 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นผู้นำเข้าสูงที่สุด โดยมีการนำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ลดลง 1.60% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
          ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศหลักสำคัญกับประเทศอื่นๆ พบว่าประเทศหลักในการส่งออกมีมูลค่าสูง มีการกระจุกตัวในการส่งออก แต่ถ้าพิจารณาการนำเข้าแล้วพบว่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศหลักสำคัญในการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมูลค่ารวมสูงที่สุด ในส่วนประเทศอื่นมีปริมาณการกระจายตัวในการนำเข้าในปริมาณใกล้เคียงกัน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
 
ตารางที่ 6: การนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลักที่สำคัญของไทย เดือน พฤษภาคม 2559
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ขยายตัว %)
 
ตารางที่ 7: ประเทศที่ส่งออกหลักที่สำคัญของไทย เดือน พฤษภาคม 2559
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ขยายตัว %)
                                                                                                                        
 

Share this Post:
View article: 1808