สถาบันฯสิ่งทอ เตรียมพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นใยธรรมชาติสู่ Green Industries

Keyword:     thti  กระทรวงอุตสาหกรรม  ผักตบชวา  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สิ่งแวดล้อม  เส้นใยธรรมชาติ  เส้นใยสับปะรด  เส้นใยไผ่ 


27 ก.ค.59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดงานเสวนา “สร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยธรรมชาติ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industries” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 3 สิ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค) ปี 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพ็คเมืองธานี  
 
โดยภายในแบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้องค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย หัวข้อ การพัฒนาเส้นใยผักตบชวาสำหรับเครื่องนุ่งห่ม โดย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี , หัวข้อม วัสดุเส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดย ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต คณะวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี และการพัฒนาเส้นใยสับปะรดในงานคอมโพสิตและสิ่งทอเทคนิค โดย รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
 
และช่วงบ่าย เสวนาเรื่องแนวโน้มนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยจากพืช ในหัวข้อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติจากพืช โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี , ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.สมประสงค์ ภาษาประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งในภาคเกษตรพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมดำเนินการพัฒนากับภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานการพัฒนาต้นแบบภายใต้โครงการคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม 2559 นี้
 
สอบถามองค์ความรู้เส้นใยธรรมชาติได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 

Share this Post:
View article: 1158