รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  สิ่งทอ  เครื่องนุ่งห่ม  เมษายน 

สภาพตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวม เดือนเมษายน 2559
                 สภาพตลาดโดยรวมของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน พ.ศ.2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมลดลงจากเดือนก่อน รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยรวมลดลงจากเดือนก่อนเช่นกันส่วนปริมาณสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลงจากเดือนก่อน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
 
             เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมลดลง โดยผลผลิตที่เป็นสินค้าต้นน้ำ ได้แก่ ผลผลิตเส้นใยสิ่งทอลดลง 14.72% และผลผลิตผ้าทอลดลง 23.44%ส่วนผลผลิตที่เป็นสินค้าปลายน้ำ ได้แก่ ผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 21.69% และผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 17.53%เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายน พ.ศ.2558 พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมลดลง โดยผลผลิตที่เป็นสินค้าต้นน้ำ ได้แก่ ผลผลิตเส้นใยสิ่งทอลดลง 6.00% และผลผลิตผ้าทอลดลง 13.77% และผลผลิตที่เป็นสินค้าปลายน้ำ ได้แก่ ผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 9.38% และผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 28.41%

ตารางที่ 2 ดัชนีการส่งสินค้า
                 ดัชนีการส่งสินค้าเมื่อพิจารณาในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าการจำหน่ายสินค้าโดยรวมลดลง โดยในสินค้าต้นน้ำได้แก่การส่งเส้นใยสิ่งทอลดลง 18.04% และการส่งผ้าทอลดลง 26.26% ในส่วนของสินค้าปลายน้ำ ได้แก่ การส่งเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 13.95% และการส่งเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 10.30% แต่เมื่อพิจารณาการจำหน่ายสินค้าเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายน พ.ศ.2558 พบว่าการส่งสินค้าโดยมากลดลง โดยการส่งสินค้าต้นน้ำโดยมากลดลง ได้แก่ การส่งเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้น 2.25% แต่การส่งผ้าทอลดลง 11.77% ส่วนการส่งสินค้าปลายน้ำโดยรวมลดลง ได้แก่ การส่งเสื้อผ้าผ้าถักลดลง 12.06% และการส่งเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 0.33%

ตารางที่ 3 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
 
                 พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากลดลง โดยสินค้าต้นน้ำคงคลังโดยมากลดลง ได้แก่ เส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลง 0.82% แต่ผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้น 0.77% ส่วนในสินค้าปลายน้ำคงคลังโดยรวมลดลง ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถักลดลง 8.31% และเสื้อผ้าผ้าทอลดลง 8.86% และเมื่อพิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ.2558 พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าปลายน้ำ โดยสินค้าต้นน้ำคงคลังโดยรวมลดลง ได้แก่ เส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลง 17.43% แต่ผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้น 0.25% แต่ในสินค้าปลายน้ำคงคลังโดยรวมเพิ่มขึ้น ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถักคงคลังเพิ่มขึ้น 3.15% และเสื้อผ้าผ้าทอเพิ่มขึ้น 15.10%
พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกเป็น
เส้นใยสิ่งทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเส้นในสิ่งทอลดลง เช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายเส้นใยสิ่งทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลงรวมทั้งปริมาณเส้นใยสิ่งทอคงคลังลดลงจากเดือนเช่นเดียวกัน
ผ้าทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตผ้าทอลดลง เช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายผ้าทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลงแต่ปริมาณผ้าทอคงคลังเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
เสื้อผ้าผ้าถัก เมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าถักลดลงเช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าถักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง รวมทั้งปริมาณเสื้อผ้าผ้าถักคงคลังลดลงจากเดือนก่อน
เสื้อผ้าผ้าทอ เมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตเสื้อผ้าผ้าทอลดลง การจัดจำหน่ายเสื้อผ้าผ้าผ้าทอทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลงรวมทั้งปริมาณเสื้อผ้าผ้าทอ
คงคลังลดลงจากเดือนก่อนเช่นเดียวกัน

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน 2559
          ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลงทั้งในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-เมษายนปีก่อน
ในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากลดลง โดยลดลง6.92% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน และการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
พ.ศ.2559 ลดลง 6.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดในกลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าส่งออกสูงสุดในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อผ้าผ้าถัก
ในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยมากเพิ่มขึ้น โดยการนำเข้ารวมเพิ่มขึ้น 1.38% เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน แต่การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 มีการนำเข้าโดยมากลดลง โดยการนำเข้ารวมลดลง 2.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าในกลุ่มสิ่งทอสูงสุด ได้แก่ ผ้าผืน และมูลค่าการนำเข้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มสูงสุดได้แก่ เสื้อผ้าผ้าทอ

ตารางที่ 4 มูลค่าส่งออก-นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 
สิ่งทอ การส่งออกโดยมากในกลุ่มสิ่งทอลดลงเมื่อเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายนของปีก่อน โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกลดลงมากที่สุดในกลุ่มสิ่งทอ ได้แก่ผ้าผืน แต่ในส่วนของการส่งออกเส้นใย สิ่งทอเทคนิค และสิ่งทออื่น ๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อน ส่วนเมื่อเปรียบเทียบการส่งออก
เดือนมกราคม-เมษายนพ.ศ. 2559 กับช่วงเวลาเดียวกับของปีก่อน พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอโดยมากลดลง ยกเว้นเส้นใย และสิ่งทอเทคนิคที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกผ้าผืนเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด
ด้านการนำเข้าสิ่งทอโดยมากเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายนของปีก่อน แต่การนำเข้าสิ่งทอเมื่อเทียบเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยมากลดลง โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าเคหะสิ่งทอเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด ส่วนการนำเข้าสิ่งทอเทคนิคมีสัดส่วนลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายนของปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอโดยรวมลดลง โดยเส้นด้ายมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด แต่การนำเข้าสิ่งทอเคหะยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
เครื่องนุ่งห่ม การส่งออกเครื่องนุ่งห่มลดลงทุกชนิด ทั้งในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เสื้อผ้าผ้าทอมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงมากทั้งในเดือนเมษายน และช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ด้านการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม พบว่าโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในเดือนเมษายนพ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อนเพิ่มขึ้นทุกชนิดสินค้า เช่นเดียวกับช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นทุกชนิดสินค้า

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เดือนเมษายน2559
                 ภาพรวมการส่งออกนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย พิจารณาในส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยยังคงส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยมีการส่งออกเพิ่มขึ้น0.75% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน ด้านการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงลดลงทุกประเทศ โดยสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศจีนเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด โดยลดลง15.23% ส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยลดลง 2.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของปีก่อน โดยสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด โดยลดลง 7.12%
ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 โดยมากแล้วเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนและญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น โดยประเทศไทยยังคงนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด เพิ่มขึ้น 14.93% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน ส่วนการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 โดยมากลดลง ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 4.20% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ตารางที่ 5 การส่งออกไปยังตลาดหลักที่สำคัญของไทย เดือนมีนาคม 2559
 
ตารางที่ 6 การนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลักที่สำคัญของไทย เดือนมีนาคม 2559
 
สิ่งทอ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 107ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น3.25% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน พ.ศ.2558 และสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นลดลงมากที่สุด โดยลดลง21.04% ด้านการส่งออกสิ่งทอในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นมูลค่าสูงที่สุดเช่นกัน โดยส่งออกลดลง 1.93% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การส่งออกสิ่งทอไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาฯมีสัดส่วนลดลงมากที่สุด โดยลดลง 12.22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอ ประเทศไทยยังคงนำเข้าสิงค้าในกลุ่มสิ่งทอจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยการนำเข้าสิ่งทอจากประเทศจีนในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีมูลค่ากว่า 105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.97%เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อนและมูลค่าการนำเข้าจากประเทศจีนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 มีมูลค่ากว่า 407 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 0.97%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอจากประเทศอื่น ๆ ทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน สหรัฐอเมริการฯ และสหภาพยุโรปลดลง เมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายนของปีก่อน ด้านมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอมีสัดส่วนลดลงทุกประเทศเมื่อเปรียบเทียบช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
เครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทยยังคงมีมูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีมูลค่าส่งออกถึง 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 2.23% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อน และมูลค่าส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนพ.ศ.2559 ไปยังสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 5.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด ในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลดลงกว่า21.30% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน แต่มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น 7.08% เมื่อเปรียบเทียบเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ด้านมูลค่าการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทยยังคงนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีมูลค่านำเข้าถึง 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 35.35% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน และมูลค่านำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศจีนช่วงเดือนมกราคม-เมษายนพ.ศ.2559 มีมูลค่ากว่า154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13.81% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าเดือนเมษายนพ.ศ.2559 รวมทั้งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนพ.ศ.2559 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าจากประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปลดลง

Share this Post:
View article: 3147