สัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub

Keyword:     สัมมนา  อาเซียน  แฟชั่น 


การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub

จากอดีตถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความสำคัญกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากการติดต่อสื่อสารในโลกมีการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในสังคมตะวันตกมีบทบาทต่อสังคมตะวันออกเป็นอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้ประเทศไทยที่เป็นประเทศฐานการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในหลาย ๆ แบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก ต้องประสบปัญหาในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการในไทยทำการผลิตแบบ OEM เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาย่านการค้าขึ้น เพราะถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการค้าขายสินค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (กรุงเทพฯ)  โดยในงานสัมมนาดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยาย (พิเศษ) ในหัวข้อ “Thailand Fashion Cluster...สู่ความเข้มแข็งในภูมิภาค” และช่วงเสวนาในหัวข้อ “Fashion Districts: กับการพัฒนาสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน”

 

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub
 

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (กรุงเทพฯ)

เวลา

หัวข้อ

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานสัมมนา

โดย     นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์

 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

09.15 - 09.30 น.

กล่าวเปิดสัมมนา

โดย     นายสุรพล ชามาตย์

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

09.30 - 10.00 น.

บรรยาย (พิเศษ):

“Thailand Fashion Cluster...สู่ความเข้มแข็งในภูมิภาค”

โดย     นางสุทธินีย์ พู่ผกา

 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

10.00 - 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 11.50 น.

เสวนา :

“Fashion Districts : กับการพัฒนาสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน”

โดย    1) คุณบุญส่ง ศรีสว่างเนตร

              ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 

          2) คุณพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล

              ประธานศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊ สมาคมชาวโบ๊เบ๊

 

          3) คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย

              นายกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย สมาคมพ่อค้าผ้าไทย


ดำเนินรายการ
โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 

11.50 - 12.00 น.

ถาม - ตอบ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ :(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559)

  • สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากจำนวนที่นั่งจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ http://goo.gl/forms/P68L7FjAhZrRoTtB3

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0-2713-5492-9 ต่อ 740 (ทรรศนีย์) หรือ E-mail: tassanee@thaitextle.org

  • คณะผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหหนดการและวิทยากรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

Share this Post:
View article: 1779