รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนเมษายน 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  รองเท้า  เครื่องหนัง  เมษายน 

สภาพตลาดเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวม เดือนเมษายน2559
             สภาพตลาดโดยรวมของเครื่องหนังและรองเท้า เดือนเมษายน2558 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ทั้งในสินค้าต้นน้ำและสินค้าปลายน้ำ ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยรวมลดลงเช่นเดียวกัน และปริมาณสินค้าคงคลังโดยรวมลดลงจากเดือนก่อน

ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
               เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมลดลง ผลผลิตต้นน้ำ ได้แก่ ผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง 28.03% ส่วนผลผลิตในส่วนปลายน้ำ ได้แก่ ผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางลดลง 32.68% และผลผลิตรองเท้าลดลง 13.74% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เมื่อพิจารณาผลผลิตเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมลดลง โดยผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลงกว่า51.11% ผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางลดลง 18.45% และผลผลิตรองเท้าลดลง 9.60%

ตารางที่ 2 ดัชนีการส่งสินค้า
                พิจารณาดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าเดือนเมษายน พ.ศ.2559 พบว่าการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้ารวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง 31.07% เช่นเดียวกับการขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางลดลง 21.97% รวมทั้งการขนส่งรองเท้าลดลง 16.09% เมื่อพิจารณาการขนส่งสินค้าเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายน พ.ศ.2558 พบว่าการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมลดลง โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลงสูงถึง49.24% การขนส่งรองเท้าที่ลดลง 5.98% เช่นเดียวกับการขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางลดลง 5.03%

ตารางที่ 3 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
               พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนเมษายน พ.ศ.2559 พบว่าสินค้าสำเร็จรูปคงคลังในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังลดลง 5.07% กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางคงคลังลดลง 0.28% และรองเท้าคงคลังลดลง 4.31% และเมื่อพิจารณาสินค้าคงคลังสำเร็จรูปเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายน พ.ศ.2558 พบว่าสินค้าคงคลังโดยมากลดลงเล็กน้อย โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังเพิ่มขึ้น 19.28% แต่กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางคงคลังลดลง 11.23% เช่นเดียวกับรองเท้าคงคลังลดลง 9.17%
พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกตามอุตสาหกรรม
หนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลงและการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลง เช่นเดียวกับจำนวนหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังสำเร็จรูปคงคลังลดลง
กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทาง เมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางลดลงเช่นเดียวกับการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็ลดลง และจำนวนกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางสำเร็จรูปคงคลังมีจำนวนลดลงเช่นกัน
รองเท้าทุกประเภทเมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตรองเท้าลดลงการจำหน่ายรองเท้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเมษายน และจำนวนรองเท้าสำเร็จรูปคงคลังก็มีจำนวนลดลง

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนเมษายน2559
           ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลงในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อนส่วนในช่วงมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วง
เดือนมกราคม-เมษายนปีก่อนการส่งออกและนำเข้าลดลงเช่นกัน
           ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าลดลง 4.57% เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน และมีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ลดลง 11.41% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของปีก่อน สินค้าในกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในเดือนเมษายน ได้แก่ หนังส่วนในช่วงมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ได้แก่ รองเท้า
          ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีการนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าเพิ่มขึ้น 2.75% เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อน แต่การนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 1.66% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดในเดือนเมษายน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ได้แก่ หนัง
ตารางที่ 4 มูลค่าส่งออก-นำเข้า
 
          หนัง มีการส่งออกเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงการส่งออกลดลงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ส่วนการนำเข้าหนังมีสัดส่วนลดลงในเดือนเมษายน พ.ศ.2559เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
          กระเป๋า มีสัดส่วนการส่งออกในเดือนเมษายนพ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีที่แล้วลดลง เช่นเดียวกับสัดส่วนการส่งออกของช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนลดลง
ด้านการนำเข้ากระเป๋ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 กับเดือนเมษายนของปีที่แล้ว และการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นเช่นกัน
         รองเท้า การส่งออกรองเท้าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อนมีสัดส่วนลดลง และการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 มีสัดส่วนลดลงเช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้านการนำเข้ารองเท้าในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนในปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 มีการนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
        ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง มีการส่งออกลดลงทั้งสัดส่วนการส่งออกในเดือนเมษายนพ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง เพิ่มขึ้นในการนำเข้าในเดือนเมษายน ส่วนมีการนำเข้าลดลงในช่วงมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าของปีที่ผ่านมา

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยเดือนเมษายน 2559
          โดยมากแล้วประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกันได้แก่ กลุ่มสมาชิกอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง มูลค่าการส่งออกรวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าสูงที่สุด และมีสัดส่วนลดลง 2.47% เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนเมษายนที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกรวมในเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 พบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยมากที่สุด โดยสัดส่วนลดลง 13.23% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
          ส่วนมูลค่าการนำเข้ารวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 มีการนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีที่แล้วพบว่ามีสัดส่วนนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 9.32% ด้านมูลค่าการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยยังคงนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 3.74% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศหลักสำคัญกับประเทศอื่นๆ พบว่าประเทศหลักในการส่งออกมีมูลค่าสูงค่อนข้างมีการกระจุกตัวในการส่งออก แต่ถ้าพิจารณาการนำเข้าแล้วพบว่าประเทศหลักสำคัญในการนำเข้าของไทยคือประเทศจีน สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศอาเซียน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
 
ตารางที่ 5 การส่งออกไปยังตลาดหลักที่สำคัญของไทย เดือนเมษายน 2559
 
 
 ตารางที่ 6 การนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตหลักที่สำคัญของไทย เดือนเมษายน 2559
 
           หนัง มูลค่าส่งออกในเดือนเมษายน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกหนังไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากที่สุด และมีการส่งอออกในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น 1.47% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน และมีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ลดลง 15.00% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนการส่งออกหนังรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน ของปีก่อน ลดลง 10.19% ได้แก่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีนและฮ่องกง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ได้แก่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
          มูลค่าการนำเข้าหนังในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้าหนังมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่าสูงที่สุดส่วนการนำเข้าในช่วงมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 มีมูลค่าสูงสุดเช่นกัน ซึ่งสัดส่วนการนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริการในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลดลง 6.32% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อน และการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้น 7.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          กระเป๋า มูลค่าส่งออกในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 5.26% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีก่อน และมูลค่าการส่งออกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยยังคงส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยลดลง 14.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          มูลค่าการนำเข้ากระเป๋าในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้ากระเป๋าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 8.57% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน เช่นเดียวกับกับในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้าจากจีนมูลค่าสูงที่สุด และในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้น 1.42%
          รองเท้า มูลค่าส่งออกในเดือนเมษายน และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกรองเท้าไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนลดลง 13.57% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน ปีก่อน และลดลง 15.58% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          มูลค่าการนำเข้ารองเท้า ประเทศไทยนำเข้ารองเท้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด ในเดือนมีนาคมและช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 โดยในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ลดลง 3.43% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ม พ.ศ.2559 ลดลง 2.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน     
          ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่าการส่งออกในเดือนเมษายน และช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนเมษายน ลดลงเป็น 17.98% เมื่อเทียบกับเมษายน ปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559 การส่งออกลดลง 10.65% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
          ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยรวมเพิ่มขึ้น การนำเข้าในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ที่มีสัดส่วนการนำเข้ามากที่สุดได้แก่ การนำเข้าจากประเทศจีน เพิ่มขึ้น 76.90% เมื่อเทียบกับมีนาคมปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ประเทศไทยนำเข้าจากจีนมากที่สุดเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นถึง 63.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
 

Share this Post:
View article: 1359