อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2559  ไตรมาส 1 ปี 2559 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559

1.       สถานการณ์การผลิต 

ในไตรมาสที่ 1/2559 คาบเกี่ยวไตรมาส 2/2559 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังมีการผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2558 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงร้อยละ 7.04 9.47 6.04 และ 25.40 YoY สำหรับการผลิตเส้นใยสิ่งทอ การผลิตผ้าผืน การผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าถัก และการผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าทอ ตามลำดับ การลดลงของผลผลิตในอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความไม่มั่นใจของผู้ผลิตต่อการขยายตัวของตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกสิ่งทอในไตรมาส 1/2559 ที่ลดลงร้อยละ 6.27 YoY ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ความไม่ชัดเจนของการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่ยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง (ได้แก่ จีน และประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่) และแนวโน้มการลดลงของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลก เป็นปัจจัยสำคัญที่ลดทอนความมั่นใจของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยและกดดันให้ตลาดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังมีความอ่อนแอและเปราะบาง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ไตรมาส 1/2558

ไตรมาส 1/2559

%YOY

เส้นใยสิ่งทอ

102.81

95.57

-7.04

ผ้าผืน

97.36

88.14

-9.47

เครื่องแต่งกายจากผ้าถัก

80.59

75.73

-6.04

เครื่องแต่งกายจากผ้าทอ

98.30

73.33

-25.40

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2.       สถานการณ์การส่งออกและแนวโน้ม 

การลดลงของปริมาณกาาส่งออกสิ่งทอ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีสัดส่วนในการส่งออกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในไตรมาส 1/2559 ต่อเนื่องจากการลดลงในไตรมาส 1/2558 (ลดลงร้อยละ 5.57) ชี้ให้เห็นว่าการส่งออกสิ่งทอต้องเผชิญกับปัญหาการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งออกเส้นด้ายและผ้าผืน ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกมากในกลุ่มสินค้าสิ่งทอ (คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ 19.1 ของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตามลำดับ) ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2558 เช่นเดียวกับการส่งออกสิ่งทอ โดยในไตรมาส 1/2559 การส่งออกเส้นด้ายลดลงร้อยละ 9.77 และการส่งออกผ้าผืนลดลงเกือบร้อยละ 13 จะเห็นได้ว่า การลดลงของการส่งออกสอ่งทอเป็นการลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบในกลุ่มสินค้าสิ่งทอ ยกเว้นเพียงการส่งออกเส้นใยที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 YoY ในไตรมาส 1/2559 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการส่งออกเส้นใยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2558 (การส่งออกเส้นใยมีการขยายตัวร้อยละ 9.34 ในไตรมาส 1/2558) 

สำหรับการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกกว่า 615 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2559 คิดเป็นร้อยละ 38.2 ของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปริมาณการส่งออกดังกล่าวลดลงร้อยละ 7.14 YoY การลดลงของการส่งออกเครื่องนุ่งห่มเป็นการลดลงจากทั้งการส่งออกเครื่องนุ่งห่มจากผ้าถัก (ลดลงร้อยละ 3.93 YoY) และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ (ลดลงร้อยละ 13.34 YoY) การลดลงของปริมาณการส่งออกเครื่องนุ่งห่มสะท้อนถึงความอ่อนแอของกำลังซื้อในตลาดโลก ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอุปสงค์เครื่องนุ่งห่ม การเพิ่มขึ้นของรายได้ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากต่อการขยายตัวของการส่งออกในตลาดเครื่องนุ่งห่ม ดังนั้น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทางด้านรายได้ และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย ในหลายกรณีมีการชะลอการใช้จ่ายลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่มห่มที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสูง การแข่งขันในตลาดนี้ต้องอาศัยการแข่งขันทางด้านราคามาก และเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการไทยได้สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันไปมาก ตลาดอาเซียนยังคงเป็นตลาดหลักที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การที่ประเทศโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีเป็นปัจจัยเสริมหนุนให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2558 โดยรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตมาส 1/2559 ยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 6.60 YoY ซึ่งเป็นการปรับลดลงมากกว่าไตรมาสเดียวกันในปี 2558 เล็กน้อย (ไตรมาส 1/2558 การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงร้อยละ 6.25 YoY) 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ขยายตัว (%)

Share
(%)

ไตรมาส 1/2558

ไตรมาส 1/2559

ไตรมาส 1/2558

ไตรมาส 1/2559

สิ่งทอ

1,064.11

997.45

-5.57

-6.27

61.8%

เส้นใย

147.87

150.60

9.34

1.85

9.3%

   เส้นใยฝ้าย

1.07

1.52

-46.80

42.18

0.1%

   เส้นใยประดิษฐ์

142.25

144.62

10.38

1.67

9.0%

   เส้นใยจากธรรมชาติอื่น ๆ

4.23

3.85

7.36

-9.09

0.2%

   เส้นใยจากไหม

0.02

0.01

-31.37

-30.01

0.0%

   เส้นใยจากขนสัตว์

0.31

0.60

-22.10

93.35

0.0%

เส้นด้าย

241.45

217.85

-18.47

-9.77

13.5%

   เส้นด้ายฝ้าย

42.27

32.00

-37.39

-24.30

2.0%

   เส้นด้ายจากใยประดิษฐ์

185.33

173.40

-12.67

-6.44

10.7%

   เส้นด้ายจากใยธรรมชาติอื่น ๆ

0.03

0.12

-21.76

309.40

0.0%

   เส้นด้ายจากใยไหม

0.81

0.66

23.76

-18.84

0.0%

   เส้นด้ายจากขนสัตว์

13.01

11.67

-17.31

-10.29

0.7%

ผ้าผืน

354.83

308.78

-3.21

-12.98

19.1%

   ผ้าผืนจากฝ้าย

105.16

89.61

-3.01

-14.78

5.6%

   ผ้าผืนจากเส้นใยสังเคราะห์

167.26

138.75

-4.16

-17.05

8.6%

   ผ้าผืนจากใยธรรมชาติอื่น ๆ

0.72

1.04

-1.50

43.73

0.1%

   ผ้าผืนจากไหม

2.08

1.47

1.10

-29.13

0.1%

   ผ้าผืนจากขนสัตว์

0.21

0.37

-62.39

78.55

0.0%

   ผ้าถัก

79.41

77.54

-1.13

-2.35

4.8%

เคหะสิ่งทอ

65.61

66.04

-11.99

0.65

4.1%

สิ่งทอเทคนิค

96.15

99.33

-8.80

3.31

6.2%

สิ่งทออื่น ๆ

158.20

154.85

6.24

-2.12

9.6%

เครื่องนุ่งห่ม

663.17

615.79

-7.32

-7.14

38.2%

   เครื่องนุ่งห่มจากผ้าถัก

436.65

419.50

-6.05

-3.93

26.0%

   เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ

226.51

196.29

-9.67

-13.34

12.2%

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

1,727.28

1,613.24

-6.25

-6.60

100.0%

 

3.       สถานการณ์การนำเข้าและแนวโน้ม 

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มลดลงในไตรมาส 1/2559 คิดเป็นร้อยละ 3.94 YoY โดยเป็นการลดลงของการนำเข้าสิ่งทอร้อยละ 6.36 YoY ในขณะที่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.62 YoY การขยายตัวของการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในไตรมาส 1/2559 เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากในไตรมาส 1/2558 ที่มีการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.32 YoY แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศในกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปของนโยบาย "ประชารัฐ" การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่า (มีมูลค่าการนำเข้ากว่า 136 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2559) การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากผ้าถัก (มีมูลค่าการนำเข้า 89.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2559) เป็นการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าในกลุ่มที่มีสัดส่วนการนำเข้าสูง แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สินค้าเครื่องนุ่งห่มในวงกว้าง ทำให้เชื่อได้ว่าเมื่อผู้บริโภคภายในประเทศมีความมั่นใจกับการฟื้นตัวสงเศรษฐกิจมากขึ้น น่าจะทำให้เกิดการเติบโตของการนำเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มได้ดี 

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ผลิตภัณฑ์

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ขยายตัว (%)

Share

ไตรมาส 1/2558

ไตรมาส 1/2559

ไตรมาส 1/2558

ไตรมาส 1/2559

สิ่งทอ

923.66

864.95

-3.75

-6.36

79.3%

เส้นใย

192.94

175.70

-18.00

-8.93

16.1%

   เส้นใยฝ้าย

141.60

129.56

-19.24

-8.50

11.9%

   เส้นใยประดิษฐ์

39.36

33.05

-13.51

-16.04

3.0%

   เส้นใยจากธรรมชาติอื่นๆ

0.09

0.07

-10.36

-21.43

0.0%

   เส้นใยจากไหม

0.66

0.68

-49.42

4.18

0.1%

   เส้นใยจากขนสัตว์

11.23

12.34

-13.97

9.91

1.1%

เส้นด้าย

186.92

165.05

7.34

-11.70

15.1%

   เส้นด้ายฝ้าย

18.57

22.11

-1.03

19.07

2.0%

   เส้นด้ายจากใยประดิษฐ์

156.21

130.82

4.83

-16.25

12.0%

   เส้นด้ายจากใยธรรมชาติอื่นๆ

0.46

0.60

-10.90

28.82

0.1%

   เส้นด้ายจากใยไหม

0.39

0.62

67.50

60.26

0.1%

   เส้นด้ายจากขนสัตว์

11.29

10.90

100.85

-3.47

1.0%

ผ้าผืน

249.93

234.29

-0.12

-6.26

21.5%

   ผ้าผืนจากฝ้าย

43.79

42.53

-7.02

-2.89

3.9%

   ผ้าผืนจากเส้นใยสังเคราะห์

99.93

87.86

6.86

-12.08

8.1%

   ผ้าผืนจากใยธรรมชาติอื่นๆ

2.24

3.02

0.28

34.77

0.3%

   ผ้าผืนจากไหม

0.79

0.40

33.19

-49.97

0.0%

   ผ้าผืนจากขนสัตว์

4.85

4.90

-1.84

0.87

0.4%

   ผ้าถัก

98.32

95.59

-3.44

-2.78

8.8%

เคหะสิ่งทอ

30.08

31.70

29.86

5.40

2.9%

สิ่งทอเทคนิค

167.10

165.21

-5.72

-1.13

15.1%

สิ่งทออื่นๆ

96.70

92.99

-2.89

-3.83

8.5%

เครื่องนุ่งห่ม

211.82

225.84

5.32

6.62

20.7%

   เครื่องนุ่งห่มจากผ้าถัก

85.26

89.41

9.55

4.87

8.2%

   เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ

126.55

136.43

2.65

7.80

12.5%

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

1,135.48

1,090.79

-2.18

-3.94

100.0%

 

Share this Post:
View article: 13216