ระเบียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็กของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Keyword:     baby  china  standard  กฎระเบียบสิ่งทอ  จีน  ทารก  มาตรฐาน 

The Standardization Administration of China (SAC) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนด
GB 31701-2015 “SafetyTechnical Code for Infants and Children Textile Products” ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็ก ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป แต่สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และปฏิบัติติตามข้อกำหนดดังกล่าว อนุญาตให้วางจำหน่ายได้จนถึงตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

กฎระเบียบฉบับนี้จะครอบคลุมถึง

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้/สวมใส่สำหรับทารก อายุ ≤ 36 เดือน และมีส่วนสูง ≤ 100 cm

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้/สวมใส่สำหรับเด็ก อายุระหว่าง 3 - 14 ขวบ และมีส่วนสูงของเด็กผู้หญิงระหว่าง 100 – 155 cm และส่วนสูงของเด็กผู้ชายระหว่าง 100 – 160 cm นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สวมใส่สำหรับเด็กที่มีส่วนสูง ≤ 130cm จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเด็กอายุ ≤ 7 ขวบ

          ยกเว้นของเล่นเด็กแบบ soft/stuffed หัตถกรรมสิ่งทอ/สินค้าศิลปกรรม ผ้าอ้อมเด็ก กระเป๋าถือกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลัง ร่ม พรมปูพื้น พรม rugs และชุดออกกำลังกาย

การแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็ก แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

Class A

Class B

Class C

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

สำหรับเด็กทารก

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

สำหรับเด็กที่สัมผัสกับผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

สำหรับเด็กที่ไม่สัมผัสกับผิวหนัง

                   1. การติดฉลาก

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเด็กทารก จะต้องระบุกฎระเบียบที่ใช้และระบุ“infantproduct” หรือ
“textile products for infants” บนฉลากเป็นภาษาจีน เช่น“GB 31701 婴幼儿用品”

- ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเด็ก จะต้องระบุกฎระเบียบที่ใช้และระบุประเภทที่ใช้เช่น
“GB 31701 Type A” หรือ “GB 31701 Type B” หรือ “GB 31701Type C” บนฉลากอย่างชัดเจน

          กฎระเบียบทางเทคนิค GB 18401 สำหรับผ้าของทารกและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเด็ก ผ้าซับใน ผ้าทอและอุปกรณ์เติมแต่ง ดังนี้

รายละเอียด

Class A

Class B

Class C

ระดับความคงทนของสีในการขัดถูเปียก
(Colour fastness to rubbing- wet/grade) ≥

3 (สีเข้ม 2-3)

2-3

-

โลหะหนัก

(mg/kg)

สารตะกั่ว

90

-

-

แคดเมียม

100

-

-

Phthalates

(%)

Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP),

Dibutyl phthalate (DBP) and

Butyl benzyl phthalate (BBP)

 

 

-

Di-iso-nonyl phthalate (DINP),

Di-iso-decyl phthalate (DIDP and

Di-n-octyl phthalate (DNOP)

 

 

-

ความสามารถในการติดไฟ

Class 1 (ความสามารถในการติดไฟแบบปกติ)

**หมายเหตุ:

- ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ฟอกขาวไม่มีข้อก าหนดในระดับความคงทนของสีในการขัดถูเปียก

- ผลิตภัณฑ์ที่มีสี > 1/12 ของมาตรฐานจะถือว่าเป็นสีเข้ม

- กeหนดการใช้โลหะหนักกับเครื่องนุ่งห่ม ผ้าที่ใช้สีย้อมและ/ผ้าพิมพ์ เท่านั้น โดยจะวัดมวลของสารตะกั่วและแคดเมียมและกำหนดการใช้Phthalates กับเครื่องนุ่งห่ม ผ้าที่ใช้สีย้อมและ/ผ้าพิมพ์ เท่านั้น

- ไม่แนะนำให้ใช้การทดสอบอันตรายจากไฟบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเด็กทารก และการทดสอบอันตรายจากไฟนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดไว้เท่านั้น

- การทดสอบอันตรายจากไฟจะใช้ได้กับผ้าด้านนอกเท่านั้น

- ไม่อนุญาตให้ทดสอบอันตรายจากไฟสำหรับผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์modacrylicไนลอน
โพรพิลีนเส้นใยสังเคราะห์ ผ้าผสม รวมถึงผ้าที่มีมวลมากกว่า 90g/m2per unit

 

 

ข้อกำหนดของผ้าทอและวัตถุดิบเติมแต่ง ได้แก่

- ความคงทนของสีต่อการถู สารโลหะหนัก สาร Phathalateที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และความสามารถในการติดไฟ รวมทั้งการเติมแต่งโดยใช้เส้นใยสังเคราะห์ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ GB 18401 และสำหรับการเติมแต่งโดยใช้ขนเป็ดและสัตว์ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทางจุลชีววิทยา GB/T 17685

- ข้อกำหนดชิ้นส่วนเล็ก: สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอทารกไม่ควรเกิน ≤3mm เนื่องจากทารกอาจคว้าหรือกัดได้

ขนาดของสิ่งที่เติมแต่ง (mm)

Tensil strength/ N ≥

หมายเหตุ:

>6

70

สิ่งที่แนบที่มีขนาด ≤ 3mm หรือที่ไม่อาจจับยึดได้ (attachment is deformed or

damaged when being clamped) จะถูก

ประเมินหลังจากทำความสะอาด

3 ~ 6

50

≤ 3

-

ระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็ก

- ความแข็งแรงของอุปกรณ์ยึดติดในผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารก

- ข้อกำหนดของจุด/ขอบที่มีความคม เชือกผูกและเชือกที่มีหูรูด

- ไม่อนุญาตให้มีเข็มและวัตถุมีคมอยู่ในบรรจุภัณฑ์/บนผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็ก

เสื้อผ้าสำหรับทารกและเด็กที่มีอายุ<7 ปี

เสื้อผ้าสำหรับเด็กที่มีอายุ>7 ป

1 พื้นที่ศีรษะและคอไม่ควรจะมีเชือกที่เป็นหูรูดหรือเชือกผูก

เชือกที่เป็นหูรูดจะต้องปรับขนาดของศีรษะและคอ

ของเสื้อผ้าและไม่ควรปรับได้จนสุด นอกจากนั้นชนิด

อื่นของเชือกที่เป็นหูรูดและเชือกผูกมีความยาวไม่

เกิน 75 mm

พื้นที่ศีรษะและคอ : ห่วงที่ยื่นออกมาจะต้องไม่

มากกว่า 150 mm

2 สายรัดบ่าควรจะติดกับที่ และปรับไม่ได้ รวมทั้งเชือกที่เป็นหูรูดตกแต่งสายรัดบ่าไม่ควรยาว >75 mm หรือมีห่วงติดกับที่ >75mmของเส้นรอบวง

 

3 เชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูด ซึ่งติดกับส่วนเอวจะต้องยาว <360 mm

เชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดที่วัดจากจุดหนึ่งบนรอบ

เอวจะต้องยาว <360 mm

4 เชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูด อนุญาตให้อยู่บนเสื้อแขนสั้น และความยาวสูงสุดของส่วนที่ยื่นคือ 75 mm

เชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูด อนุญาตให้อยู่บนเสื้อ

แขนสั้นและความยาวสูงสุดของส่วนที่ยื่นคือ 140 mm

5 นอกเหนือจากสายรัดเอว, ไม่เป็นเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดที่ยื่น หรือถูกรัดด้านหลังของผ้า

6 เชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดที่ขอบด้านล่างของเสื้อแขนยาวทั้งหมดจะต้องอยู่ด้านในของผ้า ในกรณีที่ผ้าที่ถูกรัด

7 สำหรับเสื้อผ้าที่มีขอบด้านล่างที่แขวนต่ำกว่าเป้ากางเกง เชือกผูก และเชือกที่เป็นหูรูด ไม่ควรแขวนต่ำกว่าขอบด้านล่างของเสื้อผ้า

8 พื้นที่เสื้อผ้าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุข้อ 1 – 7 ดังกล่าวข้างต้น เชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดสามารถยื่นได้ไม่มากกว่า 140 mm

9 เชือกผูกที่สามารถปรับได้จนสุดไม่ควรเป็นปม หรือถูกตกแต่งด้วยการตกแต่งแบบสามมิติ

10 ห่วงที่ติดอยู่กับที่สองด้านปลายสุดที่มีส่วนยื่นจากเสื้อผ้าไม่ควรมากกว่า 75 mm ของเส้นรอบวง และห่วงแบนที่ไม่มีส่วนยื่นจากเสื้อผ้า เช่น ห่วงเข็มขัด จะต้องยาวไม่มากกว่า 75 mm ระหว่างสองจุดคงที่ของการเติมแต่งเสื้อผ้า

 

ที่มา: Bureau Veritas CPS

กลุ่มงานมาตรการ SPS/TBT

กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า

สิงหาคม 2558

 

Share this Post:
View article: 1340