รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมีนาคม 2559

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  รองเท้า  รายงานสถานการณ์  เครื่องหนัง 

สภาพตลาดเครื่องหนังและรองเท้าโดยรวม เดือนมีนาคม 2559

สภาพตลาดโดยรวมของเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมีนาคม2558 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตการจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ทั้งในสินค้าต้นน้ำและสินค้าปลายน้ำ ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณสินค้าคงคลังโดยมากเพิ่มขึ้น

 

เมื่อพิจารณาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากเพิ่มขึ้น ผลผลิตต้นน้ำเพิ่มขึ้นโดยผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้น 10.93% ส่วนผลผลิตในส่วนปลายน้ำโดยมากเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางเพิ่มขึ้น 13.27% แต่ผลผลิตรองเท้าลดลง 0.29% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน พบว่าผลผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลง โดยผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลง 31.98% แต่ผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทาง เพิ่มขึ้น 21.40% ส่วนผลผลิตรองเท้าลดลง 14.28%

 

พิจารณาดัชนีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 พบว่าการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้ารวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้น27.04% เช่นเดียวกับการขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดือนทางเพิ่มขึ้น 2.95% รวมทั้งการขนส่งรองเท้าเพิ่มขึ้น 14.21% แต่เมื่อพิจารณาการขนส่งสินค้าเปรียบเทียบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 กับเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 พบว่าการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลง โดยการขนส่งหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังลดลงสูงถึง36.91% แต่การขนส่งรองเท้าที่เพิ่มขึ้น 14.45% เช่นเดียวกับการขนส่งกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น 8.86%

 

พิจารณาดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 พบว่าสินค้าสำเร็จรูปคงคลังในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังลดลง 11.08% แต่กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางคงคลังเพิ่มขึ้นถึง 36.74% ส่วนรองเท้าคงคลังลดลง 8.46% และเมื่อพิจารณาสินค้าคงคลังสำเร็จรูปเปรียบเทียบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 กับเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 พบว่าสินค้าคงคลังโดยมากเพิ่มขึ้น โดยหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังคงคลังเพิ่มขึ้น 19.25% เช่นเดียวกับกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางคงคลังเพิ่มขึ้น 25.51% แต่รองเท้าคงคลังลดลง 5.81%

พิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ดัชนีแยกตามอุตสาหกรรม

หนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเมื่อเปรียบเทียบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังเพิ่มขึ้น การจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่จำนวนหนังสัตว์ฟอกและตกแต่งหนังสำเร็จรูปคงคลังลดลง

กระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทาง เมื่อเปรียบเทียบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางเพิ่มขึ้น การจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับจำนวนกระเป๋า กระเป๋าถือและเดินทางสำเร็จรูปคงคลังที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

รองเท้าทุกประเภทเมื่อเปรียบเทียบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 กับเดือนก่อน พบว่าผลผลิตรองเท้าลดลง แต่การจำหน่ายรองเท้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และจำนวนรองเท้าสำเร็จรูปคงคลังมีจำนวนลดลง

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมีนาคม 2559

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าโดยมากลดลงทั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน และในช่วงมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคมปีก่อน

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 มีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าลดลง 7.84% เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมของปีก่อน และมีการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ลดลง 13.55% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของปีก่อน สินค้าในกลุ่มเครื่องหนังและรองเท้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดทั้งในเดือนมีนาคมและช่วงมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ได้แก่ รองเท้า

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าเพิ่มขึ้น2.23% เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน แต่การนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมพ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 3.06% โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงที่สุดในเดือนมีนาคม และในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ได้แก่ หนัง 

 

หนัง มีการส่งออกลดลงในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปีที่แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงการส่งออกลดลงเช่นกันในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ส่วนการนำเข้าหนังมีสัดส่วนลดลงในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบการนำเข้าช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมพ.ศ.2559 กับช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้าหนังลดลงเช่นกัน

กระเป๋า มีสัดส่วนการส่งออกในเดือนมีนาคมพ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีที่แล้วลดลง และสัดส่วนการส่งออกของช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนลดลงเช่นเดียวกัน

ด้านการนำเข้ากระเป๋ามีสัดส่วนมีนาคมเมื่อเปรียบเทียบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 กับเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว และการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน พบว่ามีสัดส่วนการนำเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

รองเท้า การส่งออกรองเท้าในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 มีสัดส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านการนำเข้ารองเท้าในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมในปีก่อน และในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้ารองเท้าเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง มีการส่งออกลดลง โดยมีสัดส่วนการส่งออกในเดือนมีนาคมพ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว และในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็มีการส่งออกลดลงเช่นเดียวกัน

ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากหนัง เพิ่มขึ้นในการนำเข้าในเดือนมีนาคมและมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกันในช่วงมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเข้าของปีที่ผ่านมา

ภาพรวมการส่งออกและนำเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยเดือนมีนาคม 2559

          โดยมากแล้วประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยทั้งการส่งออกและนำเข้าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกันได้แก่ กลุ่มสมาชิกอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง มูลค่าการส่งออกรวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าสูงที่สุด และมีสัดส่วนลดลง 7.84% เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกรวมในเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 พบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกจากประเทศไทยมากที่สุด โดยสัดส่วนลดลง 8.48% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน

          ส่วนมูลค่าการนำเข้ารวมของเครื่องหนังและรองเท้าในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 มีการนำเข้าจากประเทศสหภาพยุโรปสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมของปีที่แล้วพบว่ามีสัดส่วนนำเข้าจากประเทศสหภาพยุโรปลดลง 0.63% ด้านมูลค่าการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมพ.ศ.2559 ประเทศไทยยังคงนำเข้าจากประเทศจีนสูงที่สุด เป็นมูลค่ากว่า 95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการนำเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น2.14% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          ถ้าพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศหลักสำคัญกับประเทศอื่นๆ พบว่าประเทศหลักในการส่งออกมีมูลค่าสูงค่อนข้างมีการกระจุกตัวในการส่งออก แต่ถ้าพิจารณาการนำเข้าแล้วพบว่าประเทศหลักสำคัญในการนำเข้าของไทยคือประเทศจีน สหภาพยุโรป และกลุ่มประเทศอาเซียน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

 

หนัง มูลค่าส่งออกในเดือนมีนาคม และในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกหนังไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมากที่สุด และมีการส่งอออกในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ลดลง 11.92% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมของปีก่อน และมีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559ลดลง 19.57% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนการส่งออกหนังรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมของปีก่อน ลดลง 13.01% ได้แก่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา จีนและฮ่องกง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ได้แก่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน

          มูลค่าการนำเข้าหนังในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้าหนังมาจากสหภาพยุโรปเป็นมูลค่าสูงที่สุดส่วนการนำเข้าในช่วงมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559มีมูลค่าสูงสุดเช่นกัน ซึ่งสัดส่วนการนำเข้าจากสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559เพิ่มขึ้น 38.04% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน และการนำเข้ารวมในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559ลดลง 11.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          กระเป๋า มูลค่าส่งออกในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปสูงที่สุด โดยลดลง 3.74% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน และมูลค่าการส่งออกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยยังคงส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด โดยลดลง20.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          มูลค่าการนำเข้ากระเป๋าในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้ากระเป๋าจากสหภาพยุโรปเป็นมูลค่าสูงที่สุด ลดลง15.08% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมของปีก่อน เช่นเดียวกับกับในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยนำเข้าจากจีนมูลค่าสูงที่สุด และในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าลดลง 0.57%

          รองเท้า มูลค่าส่งออกในเดือนมีนาคม และในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกรองเท้าไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น6.54% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อน และลดลง 16.19% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          มูลค่าการนำเข้ารองเท้า ประเทศไทยนำเข้ารองเท้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่าสูงที่สุด ในเดือนมีนาคมและช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559เพิ่มขึ้น 23.44% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559ลดลง1.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน    

          ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคมและช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุด โดยในเดือนมีนาคมลดลงเป็น 15.74% เมื่อเทียบกับมีนาคมปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2559 การส่งออกลดลง8.37% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

          ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยรวมเพิ่มขึ้น การนำเข้าในเดือนมีนาคมพ.ศ.2559 ที่มีสัดส่วนการนำเข้ามากที่สุดได้แก่ การนำเข้าจากประเทศจีน เพิ่มขึ้น 245.19% เมื่อเทียบกับมีนาคมปีก่อน ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมประเทศไทยนำเข้าจากจีนมากที่สุดเช่นกัน โดยลดลงถึง 59.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Share this Post:
View article: 1271