Trend Forecasters & Leading Fairs

Keyword:    

การวางแผนผลิตภัณฑ์ > Trend Forecasting > Trend Forecasters & Leading Fairs

องค์กรคาดการณ์เทรนด์ และงานแสดงสินค้าที่สำคัญ

การคาดการณ์เทรนด์เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบของธุรกิจต่างๆทั่วโลก เริ่มต้นก่อนการวางตลาดสินค้าเป็นเวลานาน สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเริ่มกระบวนการคาดการ์เทรนด์ล่วงหน้า 2 ปี หรือเท่ากับฤดูกาลการวางตลาดสินค้า โดยเทรนด์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับกับสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อิเลคทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ เส้นใยสังเคราะห์ ยานยนต์ และสถาปัตยกรรม ที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าประมาณ 5 ปี เนี่องจากการกระบวนการวิจัยและทดลองมีความซับซ้อน รวมถึงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าคงทนที่มีอายุการใช้งานยาว


การลงทุนเพื่อการวิจัยเทรนด์มีต้นทุนสูงและใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงอาศัยบริการจากองค์กรเฉพาะทางที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ เช่น INTERCOLOR เป็นสมาคมธุรกิจ เช่น COTTON USA และ COLOR MARKETING GOURP เป็นหน่วยงานรัฐ เช่น Design Council ของอังกฤษ และ inFASH ของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาเช่น Carlin และธุรกิจขายข้อมูล เช่น WGSN อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลขากงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการจัดหาสินค้าและการออกแบบของแบรนด์ต่างๆทั่วโลก

ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้ใช้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และระดับความซับซ้อนของการออกแบบ โดยมีองค์กรการคาดการณ์เทรนด์และงานแสดงสินค้าที่สำคัญของโลก ดังนี้

องค์กรและธุรกิจด้านการคาดการณ์เทรนด์

24-18 เดือนก่อนฤดูกาล

-       องค์กรที่เกี่ยวกับการคาดการณ์เทรนด์สี อาทิ  Intercolor และ Color Marketing Group เริ่มกระบวนการพัฒนาการ์ดสี (Color palettes) 2 ปีล่วงหน้าก่อนฤดูกาล

-       นักวิจัยเทรนด์และหน่วยงานที่ทำหน้าที่คาดการณ์เทรนด์สีเริ่มคุยให้คำปรึกษากับโรงงานปั่นเส้นด้าย ทอผ้า และแบรนด์ ล่วงหน้า 24-18 เดือนก่อนฤดูกาล กลุ่มผลิตสินค้าค้าปลีกเริ่มติดตามและทำตาม

-       โรงผลิตเส้นด้ายเริ่มกระบวนการพัฒนาเส้นด้ายตามเทรนด์ใหม่ๆ

-       แบรนด์แฟชั่นเริ่มพัฒนาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครดิตภาพ : www.intercolor.nu

ลิงก์บทความ Intercolor-Trend forecasting Network

ลิงก์บทความ TrendTablet/Trend Union/lidelwij edelkroot

15 เดือน

ก่อนฤดูกาล

-       นักคาดการณ์เทรนด์เริ่มให้ข้อมูลกับคณะกรรมการจัดงานแฟร์สิ่งทอหลักๆ เช่น Premiere Vision เพื่อให้คำแนะนำและทิศทางกับบริษัทสิ่งทอที่เข้าร่วมในการพัฒนาตัวอย่างสีย้อมใหม่ และการ์ดสีสำหรับงานโชว์

-       บริษัทที่ผลิตผ้าเริ่มพัฒนาผ้าตัวอย่างพร้อมย้อมสีใหม่ตามเทรนด์เพื่อทำการ์ดสีสำหรับโชว์ในงานแสดงสินค้า

-       แบรนด์แฟชั่นเริ่มวิจัยและเก็บตัวอย่างผ้าใหม่

-       บริษัทค้าปลีกเริ่มพัฒนาแนวคิดสำหรับเตรียมผลิตภัณฑ์

Screen Shot 2559-05-17 at 12.04.57 PM.pngScreen Shot 2559-05-17 at 12.06.09 PM.png

12 เดือน

ก่อนฤดูกาล

-       นักคาดการ์เทรนด์สีเริ่มให้คำแนะนำกับทีมจัดซื้อของค้าปลีกและเมอร์ชันไดเซอร์

-       บริษัทปั่นเส้นด้าย โรงทอ สีย้อมและเคมี ต้องเตรียมตัวอย่างใหม่ที่มีสีถูกต้องตามเทรนด์สำหรับใช้เป็นตัวอย่างในงานแสดงสินค้าให้ลูกค้าลงออร์เดอร์

-       แบรนด์แฟชั่นและผู้ประกอบการค้าปลีกเริ่มหาตัวอย่างและสัง่ซื้อจากงานแสดงสินค้าสิ่งทอ

-       แบรนด์เริ่มสั่งตัวอย่างผ้าสำหรับทำต้นแบบ prototype และเริ่มส่งขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โรงงาน (Development package)

-       ทีมจัดซื้อของค้าปลีกเริ่มประบวนการหาข้อมูล วิจัย และเก็บตัวอย่างผ้า

-       โรงงานวัตถุดิบและวัสดุประกอบหาลูกค้า เริ่มจับคู่ออร์เดอร์ต่างๆและลูกค้ากับสีที่สั่ง หลังลูกค้าสั่งซื้อ โรงงงานเริ่มผลิตลอตสินค้าตัวอย่าง (sample lots 46-91 m/50-100 yd) สำหรับส่งให้ทำต้นแบบ (prototype)

10 เดือน

ก่อนฤดูกาล

-       นักคาดการณ์เทรนด์สียังคงติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ พฤติกรรมและผลงานของนักออกแบบ ค้าปลีก ผู้บริโภค และเทรนด์ตามท้องถนน (street trends) และให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเหล่านี้กลับไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจเพื่อให้เตรียมตัวปรับตัวและเตรียมผลิตคอลเลคชั่นใหม่

-       กลุ่มค้าปลีก ส่งแพ็คเก็ตพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปให้โรงงาน ขณะเดียวกันซัพพลายเออร์วัตถุดิบก็เตรียมทำตัวอย่างสี dip colors เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าปลีกตัดสินค้าและ approve เพื่อเตรียมผลิตลอตผ้าตัวอย่างสำหรับทำต้นแบบสินค้า

-       แบรนด์เริ่มสั่งผลิตเสื้อต้นแบบ (prototype garments)

8 เดือน

ก่อนฤดูกาล

-       แบรนด์อนุมัติต้นแบบผ่าน (prototype approval) จึงเริ่มผลิตตัวอย่างสำหรับขาย (sales samples) เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสั่งออร์เดอร์ เสื้อตัวอย่าง (sales samples) จะถูกผลิตครบทุกสี  (full color range)

-       ผู้ประกอบค้าปลีกเริ่มพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ (retailer lines) ของตัวเองพร้อมตัวต้นแบบ (prototype garments) ขณะเดียวกัน แบรนด์เนมก็พัฒนาเสื้อตัวอย่างเซลล์แมนครบทุกสี (full line sales samples) เพื่อเตรียมให้ผู้จัดซื้อของค้าปลีก (retail buyers) มาลงออเดอร์ซื้อ / ส่วนสายผลิตภัณฑ์เฉพาะของค้าปลีกที่ทำเองแบบ exclusive จะมีเวลาเตรียมที่กระชับ จะเลือกสั่งสีครบตอนที่ลงผลิตลอตใหญ่ (production order) เพื่อรอดูภาพรวมการจัดซื้อจากแบรนด์ก่อน

6 เดือน

ก่อนฤดูกาล

-       คอลเลคชั่นของนักออกแบบดังๆ อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสั่งซื้อสีและความหลากหลายของสินค้าเข้าในร้านรีเทล/ค้าปลีก

-       นักคาดการเทรนด์/ที่ปรึกษาเทรนด์เริ่มให้คำแนะนำต่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจพวกแบรนด์และค้าปลีกเพื่อยืนยันกลุ่มสีและแนวทางแฟชั่นที่กำลังมาก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจลงออร์เดอร์ผลิตและการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย

-       ในส่วนของ fast fashion brands จะรอยืนยันคอลเลคชั่นจากดีไซเนอร์แบรนด์ดังๆก่อน 6 เดือนก่อนฤดูกาลถึงจะค่อยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ fast fashion สามารถรอได้ให้ใกล้ฤดูกาลเพื่อยืนยันแฟชั่นที่จะมาและลดความเสี่ยง เนื่องจากธุรกิจกลุ่มนี้มักจะควบคุมการผลิตและกระบวนการขนส่งเองโดยให้ผลิตในท้องที่หรือในภูมิภาคใกล้ๆที่ดูแลการเข้าถึงและจัดส่งได้ง่ายทันเวลาขาย

-       แบรนด์จะเตรียมจัดนำเสนอตัวอย่างต่อจัดซื้อ/บายเออร์ของค้าปลีก เพื่อให้สั่งซื้อคอลเลคชั่นล่วงหน้า

-       ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของส่วนแฟชั่นค้าปลีกเริ่มตรวจสอบตัวต้นแบบ ประชุมทีมร่วมกับส่วนจัดชื้อบายเออร์และนักจัดการสินค้าเมอร์ชันไดส์เซอร์เพื่อเลือกสีและความหลากหลาย (colors and assortments)

-       แบรนด์ ค้าปลีก และโรงงานการ์เม้นต์เริ่มสั่งผ้าและวัสดุประกอบสำหรับการผลิต ทำการตวจสอบสีกับลอตการผลิตจริง (color matching) เพื่อยืนยันเชดสีความถูกต้องก่อนการผลิตการ์เม้นต์ในระบบอุตสาหกรรม

-       กลุ่มค้าปลีก Fast fashion เริ่มทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดกับทีมท้องถิ่นเพื่อพัฒนา สี ผ้า และตัวต้นแบบตามแนวทางคอลเลคชั่นของดีไซเนอร์แบรนด์

3 เดือน

ก่อนฤดูกาล

-       เสื้อผ้าที่ผลิตเสร็จถูกตรวจสอบคุณภาพ แพ็ค และจัดส่งไปตามแบรนด์และ/หรือโกดังของค้าปลีกหรือศูนย์กระจายสินค้า

-       แบรนด์ที่ทำ fast fashion เริ่มออร์เดอร์การผลิตกับโรงงานท้องถิ่น หรือบางรายใช้กำลังการผลิตของบริษัทในเครือ ที่อยู่ใกล้เคียงศูนย์กระจายสินค้าของตัวเอง

4-5  สัปดาห์

ก่อนฤดูกาล

-       แบรนด์ที่ทำ fast fashion เริ่มการส่งของออกจากสายการผลิต ไปสู่ร้านค้าของตนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การกระจายสินค้าของตัวเองเพื่อควบคุมเรื่องเวลา

 

ปฏิทินงานแสดงสินค้าสิ่งทอและแฟชั่นหลักของโลก ที่มีส่วนในการชี้นำเทรนด์

ชื่องาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์/สินค้า

ระยะเวลาการจัดแสดงก่อนฤดูกาล

ช่วงการจัดงาน

Premiere Vision Colour Concertation (Paris)

Color

18 เดือน

กันยายน, กุมภาพันธ์

Yarn Expo Shanghai

Fibers and yarns

18 เดือน

มีนาคม, สิงหาคม

Expofil (Paris)

Fibers and yarns

18 เดือน

คู่ขนานในงาน PV

SpinExpo (Shanghai)

Fibers and yarns for knitwear

18 เดือน

มีนาคม, กันยายน

PV Preview (New York)/Direction by Indigo

Fabric and pattern design

13 เดือน

มกราคม, กรกฎาคม

Texworld (New York)

Fabric

13 เดือน

มกราคม, กรกฎาคม

PrintSource (New York)

Pattern design

13 เดือน

มกราคม , เมษายน, สิงหาคม

SpinExpo (New York)

Fibers and yarns for knitwear

13 เดือน

กรกฎาคม

Intermoda (Guadalajara, México)

Fabric

13 เดือน

มกราคม, กรกฎาคม

Tissu Premiere (Lille)

 

Fabric and textile technologies

12 เดือน

พฤษภาคม, พฤศจิกายน

Interfiliere (Paris)

Fabric and trim for lingeries

13 เดือน

มกราคม, กรกฎาคม

Colombiatex (Medellin)

Fabric and sourcing

13 เดือน

มกราคม

Pitti Filati (Florence)

Yarns for knitwear

13 เดือน

มกราคม, กรกฎาคม

Premiere Vision Pluriel (Paris)

Fabric, trims, print studio, leather

12 เดือน

กุมภาพันธ์, กันยายน

Texworld (Paris)

Fabric

12 เดือน

กุมภาพันธ์,กันยายน

Milano Unica

Fabric

12 เดือน

กุมภาพันธ์, กันยายน

Text Styles India (New Delhi)

Fabric, fiber and yarn

12 เดือน

กุมภาพันธ์

LA International Textile Show

Fabric and trims

11 เดือน

มีนาคม, กันยายน

Interstoff Asia (Hong Kong)

Fabric

11 เดือน

มีนาคม, ตุลาคม

Intertextile Beijing

Fabric (Spring)

10 เดือน

มีนาคม

Yarn Expo Beijing

Fibers and yarns

16 เดือน

คู่ขนานในงาน Intertextile

Intertextile Shanghai

Fabric (Autumn

11 เดือน

ตุลาคม

---

---

---

---

Fashion Week

Apparel for Autumn

5 เดือน

กุมภาพันธ์

Fashion Week

Apparel for Spring

4 เดือน

กันยายน

New York Fashion Week http://nyfw.com/

London Fashion Week http://www.londonfashionweek.co.uk/

LA Fashion Week https://lafw.net/

Toronto Fashion Week http://toronto-fashionweek.com/

Australian Fashion Week/ Mercedes Fashion Week http://mbfashionweek.com/

Paris Fashion Week http://www.parisfashionweek.buzz/

ModeParis http://www.modeaparis.com/en

Berlin Fashion Week http://www.fashion-week-berlin.com/en.html

Stockholm Fashion Week http://fashionweek.se/

Copenhagen Fashion Week http://www.copenhagenfashionweek.com/

Miami Fashion Week http://miamifashionweek.com/

Milan Fashion Week http://milanfashionweeklive.com/

Helsinki Fashion Week http://helsinkifashionweeklive.com/

Hong Kong Fashion Week/HKTDC http://www.hktdc.com/fair/hkfashionweekfw-en/HKTDC-Hong-Kong-Fashion-Week-For-Fall-Winter.html

Tokyo Mercedes Benz Fashion Week http://tokyo-mbfashionweek.com/en/

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1075