Thailand Textile & Garment Industrial Profile (เสื้อผ้าเด็ก)

Keyword:     textile garment proflie  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เสื้อผ้าเด็ก 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าเด็ก)

1. ภาพรวมการผลิต

  1.1 คำนิยาม

       ลักษณะเฉพาะของเสื้อผ้าเด็ก ประเภทของเสื้อผ้าเด็ก

1) นิยามอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก หมายถึง เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 14 ปี  

2) ลักษณะเฉพาะของเสื้อผ้าเด็กและประเภทของเสื้อผ้าเด็ก เนื่องจากเด็กจะมีวิวัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างรวดเร็วของแต่ละช่วงวัย การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก (Product Safety) และวิวัฒนาการด้านสรีระในการออกแบบเสื้อผ้าสำหรับเด็กมีข้อควรพิจารณาที่ต้องคำนึงถึงมากกว่าการออกแบบเสื้อผ้าสาหรับผู้ใหญ่ ต้องศึกษาหลักการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก พัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ รูปแบบเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก การออกแบบเสื้อผ้าที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามวัย การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก ตลอดจนถึงแนวโน้มแฟชั่น (Trend) เราอาจจำแนกประเภทของเสื้อผ้าเด็กได้ตามพัฒนาการของเด็ก ในด้านต่าง ๆ เป็น 5 ช่วงวัย ได้แก่   

(2.1) เด็กวัยทารกแรกเกิด (infancy) อยู่ในช่วงวัยแรกเกิด - 2 สัปดาห์

(2.2) เด็กวัยหัดเดิน (toddle) อยู่ในช่วง 2 สัปดาห์ - 2 ปี

(2.3) วัยเด็กตอนต้น (early childhood) อยู่ในช่วงอายุ ตั้งแต่ 2 ปี - 5 ปี

(2.4) วัยเด็กตอนกลาง หรือเด็กวัยเรียน (middle childhood) อยู่ในช่วงอายุ ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

(2.5) วัยเด็กตอนปลาย (late childhood) ช่วงวัยนี้พัฒนาการเริ่มแตกต่างกันระหว่างเพศเด็กชาย อยู่ในช่วงอายุ 10 - 14 ปี เด็กหญิง อยู่ในช่วงอายุ 8 - 13

1.2 จำนวนผู้ผลิตในประเทศไทย

ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยพบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมเครื่องนุ่งห่มในสาขาเสื้อผ้าเด็กมีจำนวนทั้งสิ้น 136 ราย จำแนกเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าเด็กที่ทำจากผ้าถัก จำนวน 59 ราย เสื้อผ้าเด็กที่ทำจากผ้าทอ จำนวน 50 ราย และผู้ผลิตเสื้อผ้าเด็กอ่อน 27 ราย

111111111.jpg

ภาพที่ 1 แสดงจำนวนผู้ผลิตเสื้อผ้าเด็ก

ที่มา : สมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย

2. การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก

   2.1 ขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการผลิต

        ขั้นตอนการออกแบบเสื้อผ้าเด็กสำเร็จรูป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ

1) ขั้นการรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนของการศึกษารายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจัยหรือส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ ซึ่งอาจเกิดจากการรวบรวมข้อมูลในหลายรูปแบบ ได้แก่ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภค เช่น อายุ ระดับรายได้ พฤติกรรมของผู้บริโภค ข้อมูลผ้าและแนวโน้มแฟชั่น

2) ขั้นการออกแบบ จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดแนวความคิดและแนวทางในการออกแบบแล้ว สามารถดำเนินการขั้นออกแบบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) กำหนด รูปทรง เส้นกรอบนอก ซึ่งมีความสำคัญที่สุดของแบบเสื้อ

(2) ร่างภาพโครงสร้าง หลายๆ รูปแบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

(3) คัดเลือกโครงสร้างที่ต้องการ หรือที่ได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้าหรือลูกค้า

(4) ออกแบบโครงสร้างของแบบเสื้อ เช่น ปก แขน ที่ต้องการ

(5) ออกแบบรายละเอียดจากแบบโครงสร้าง เช่น แนวกระดุม กำหนดสี

(6)  ออกแบบเพื่อการตกแต่ง เพื่อสร้างและเสริมให้แบบเสื้อมีความสวยงามขึ้น

(7) การจัดทำแผนภูมินำเสนอผลงาน ต่อหัวหน้า หรือลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบบเสื้อ รวมถึงตัวอย่างผ้า วัสดุที่ใช้

(8) ปรับปรุง และ จัดทำแผนภูมิเพื่อนำเสนอผลงานอีกครั้ง ก่อนการส่งไปในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายต่อไป

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าเด็ก

ที่มา : จิตติมา บุญรอด, เอกสารการสอนวิชาการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก

 

(รายละเอียดตาม file แนบ)

 

Share this Post:
View article: 2227